Ga omhoog

De vernieuwde PGS 15

In het Activiteitenbesluit blijft de verwijzing naar PGS15:2011 staan. De nieuwe versie zal naar verwachting pas als standaardversie opgenomen worden in het Besluit activiteiten leefomgeving onder de Omgevingswet. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor type C bedrijven mag bevoegd gezag wel de nieuwe versie opnemen.  

Wat is er precies veranderd ten opzichte van de versie uit 2011?  

De actualisatie die in 2011 was ingezet is afgerond. Destijds zijn de tussentijds verschenen errata en veranderde wet- en regelgeving (Activiteitenbesluit en de vervallen Wet milieugevaarlijke stoffen) verwerkt. In deze versie is uiteraard de huidige stand der techniek verwerkt en de ervaringen die zijn opgedaan met de versie uit 2011. De indeling in hoofdstukken is veranderd waardoor het document logischer is opgesteld en voorschriften zijn eenduidiger opgesteld waardoor er geen interpretatieruimte meer is.  Een aantal belangrijke veranderingen die zijn doorgevoerd:

  • De mogelijkheid tot het gemotiveerd afwijken is generiek geworden. Er wordt dus niet meer per voorschrift aangegeven of dit wel of niet is toegestaan. Dit betekent dat altijd van de PGS 15 richtlijn kan worden afgeweken, mits hier een goede motivatie aan ten grondslag ligt.
  • De ondergrens voor CMR stoffen is aangepast van 1 kg naar 25 kg.
  • Er zijn twee nieuwe beschermingsniveaus toegevoegd: 2a en 4. In opslagruimtes waar meer dan 10 ton aan gevaarlijke verpakte stoffen worden opgeslagen zijn  beschermingsniveaus benoemd waaraan een ruimte dient te voldoen. Tot nu toe bestonden er drie beschermingsniveau: 1, 2 en 3. Beschermingsniveau 2 is komen te vervallen en wordt vervangen door 2a. Beschermingsniveau 4 is toegevoegd.
    Beschermingsniveau 2a heeft als uitgangspunt een brand binnen het desbetreffende brandcompartiment te houden, zonder dat een blussing wordt ingezet. Bij beschermingsniveau 2a moet voldoende koelwater beschikbaar zijn. Daarnaast omvat beschermingsniveau 2a een snelle branddetectie met een doormelding naar een alarmcentrale.
    Beschermingsniveau 4 heeft als uitgangspunt gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen op te slaan van de ADR-klasse 8 en 9 die niet brandbaar of niet brandonderhoudend zijn. Beschermingsniveau 4 kent geen eisen voor een branddetectiesysteem of bluswateropvangvoorziening. Dit nieuwe beschermingsniveau betekent een versoepeling van de voorwaarden waaronder ADR-klasse 8 en 9 mogen worden opgeslagen. Zo zijn er nog een aantal veranderingen.

Hierboven zijn de belangrijkste veranderingen weergegeven.  Wilt u een totaal overzicht van de wijzigingen of weten welke gevolgen de wijzigingen voor u hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen!