Ga omhoog

BRZO & Bevi

Het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015 (Brzo ‘15) is de opvolger van het Brzo ‘99. Het Brzo ‘15 is de Nederlandse implementatie van de Europese Seveso III-richtlijn. Formeel heet deze richtlijn 2012/18/EU.

Valt mijn bedrijf onder het Brzo '15?

Of een bedrijf onder het Brzo ‘15 valt hangt af van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die op enig moment aanwezig kunnen zijn op het bedrijf. Welke stoffen dat zijn, staat in de tabellen van bijlage I van de Seveso III-richtlijn. Afhankelijk van de soort en hoeveelheid gevaarlijke stoffen is een inrichting een zgn. lagedrempelinrichting of een hogedrempelinrichting.

Lagedrempelinrichting of hogedrempelinrichting

Een lagedrempelinrichting behoort een Preventiebeleid Zware Ongevallen te hebben (PBZO) en een Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) en wordt hierom ook wel een PBZO-bedrijf genoemd. Een hogedrempelinrichting moet aanvullend een Veiligheidsrapport (VR) hebben en wordt hierom ook wel een VR-bedrijf genoemd.

Het systeem van het PBZO, VBS en VR is op zich vergelijkbaar met de bekende ISO9000-systematiek. Echter, waar een bedrijf zelf de norm voor kwaliteit kan bepalen, ligt dit bij veiligheid anders. Hierover is veel vastgelegd in wetten, regels en normen. De overheid inspecteert Brzo-bedrijven op een andere manier dan niet Brzo- bedrijven. Afhankelijk van de risico’s wordt het bedrijf één of meerdere keren per jaar geïnspecteerd door een team van inspecteurs van de verschillende bevoegde gezagen en de Veiligheidsregio. Een inspectie duurt meestal meerdere dagen.

Als een bedrijf valt onder het Brzo ‘15 valt het automatisch ook onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en zijn de daarin opgenomen eisen ook van toepassing.

Ondersteuning van Kuiper & Burger

Kuiper & Burger geeft uitgebreide ondersteuning aan Brzo-bedrijven. Hierbij kunt u denken aan:

  • Toetsen van een bedrijf aan de drempelwaardes
  • Het opstellen van de verplichte kennisgeving;
  • Het opstellen en auditeren van een PBZO, VBS en VR;
  • Het ondersteunen van bedrijven bij inspecties door de overheid, ook als het bedrijf reeds onder verscherpt toezicht is gesteld;
  • Het opzetten van compliance-systemen en bijhouden van wet- en regelgeving;
  • Het uitvoeren van incidentonderzoeken en risico-inventarisaties;
  • Het opstellen van en ondersteunen bij risicobeoordelingsmatrices;

Wil je weten wie Kuiper & Burger al heeft ondersteund? Bekijk dan onze referenties.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraagstuk over BRZO of Bevi of heeft u een ander vraagstuk waarbij uw bedrijf ondersteuning nodig heeft? Neem dan contact met ons op. U kunt contact opnemen via de contactpagina, telefonisch via 085-044 26 00 en via de e-mail op info@kuiperburger.nl. U kunt bij Kuiper & Burger ook een training incidentenanalyse volgen.