Professionele begeleiding in complexe materie

Zonder meer een ingewikkeld project. Dat is de vergunningsaanvraag voor het nieuwe EMO-terrein aan de Hartelstrook in Rotterdam. Niettemin heeft het bedrijf het volste vertrouwen in een geslaagde afloop van het traject, mede dankzij de specialistische begeleiding door ingenieurs- en adviesbureau Kuiper & Burger.

Op de Maasvlakte van Rotterdam ligt het Europees Massagoed- Overslagbedrijf (EMO) B.V., de grootste droge bulk terminal in Europa. Vanuit heel de wereld komen kolen en ijzererts in zeeschepen bij EMO voor de kade om daar te worden gelost, en vindt de lading verder haar weg naar het achterland van Europa en de naastgelegen energiecentrales. De omvang van het EMO-terrein, evenals de aanlegkade, is dan ook zonder meer aanzienlijk. Een aantal jaar geleden heeft EMO stukken opslagterrein en kade afgestaan aan enerzijds GDF Suez voor het bouwen van een elektriciteitscentrale, en anderzijds aan het Rotterdamse Havenbedrijf voor een verbreding van de Amazonehaven. In totaal ging het om 20 hectare aan grond en een kadelengte van 500 meter. Ter compensatie kreeg EMO van het Havenbedrijf een terrein aangeboden, de Hartelstrook, aan de overzijde van de diepzeehaven van EMO. Een makkelijke ruil zou je misschien zeggen, maar de vergunningsaanvraag op de Hartelstrook bleek heel wat voeten in aarde te hebben.

Juridische complexiteit

“De regelgeving is de laatste jaren veel strikter en uitgebreider geworden”, vertelt Arend Vrijma, veiligheids- en milieukundige bij EMO. Hij doelt op de Natuurbeschermingswet die sterk in ontwikkeling is. “Onze activiteiten mogen geen nadelige invloed hebben op omringende natuurgebieden. Een van de lastigste aspecten is de uitstoot van NOx, een verzurende stikstof, die veel invloed heeft op plantengroei. Nu zijn de duinen hier van nature een  stikstofarm gebied waardoor er een specifieke plantengroei is ontstaan. Als daar meer stikstof aan wordt toegevoegd, verandert die flora en dat willen we uiteraard niet”, legt Vrijma uit. Omdat de Hartelstrook dichter op de beschermde natuurgebieden ligt dan het huidige EMO-terrein, is de kans op een toename van de invloed van NOx bij ingebruikname van het terrein groter. Om de Hartelstrook toch te mogen exploiteren, heeft EMO de processen op het bestaande terrein schoner gemaakt waardoor de totale NOx-uitstoot van het bedrijf binnen vergunbare parameters blijft. Maar alleen al het aantoonbaar maken daarvan vergt zeer vergaande studies, waarbij onder meer de TU Delft betrokken was. Vrijma: “De juridische complexiteit van de natuurwetvergunningen is zonder meer groot. En dan heb je het nog maar over één aspect van de vergunningsaanvraag. Gelukkig heeft Kuiper & Burger alles perfect voor ons begeleid.”

Professioneel en makkelijk

Al ruim tien jaar maakt EMO gebruik van de diensten van Kuiper & Burger. Het vertrouwen in de dienstverlening van het bureau is groot, zo blijkt wel uit het takenpakket dat het bureau krijgt toegeschoven. “In de vergunningsaanvraag voor de Hartelstrook verzorgen ze de complete begeleiding. Ze houden het overzicht, brengen expertise in, zorgen dat de juiste rapporten op tafel komen, toetsen alles aan wet- en regelgeving, houden planningen bij, bereiden vergaderingen voor, …”, somt Vrijma op. Bijna wekelijks heeft hij contact met het bureau, is het niet over de Hartelstrook, dan wel over andere projecten waarbij Kuiper & Burger EMO ondersteuning biedt. “Zo hebben ze ons afgelopen jaar ook bijgestaan bij de vergunningsaanvraag rond drie nieuwe installaties op het bestaande terrein van EMO. Van alle drie is de vergunningverlening zeer professioneel en makkelijk verlopen”, vertelt Vrijma.

Helderheid

Het project Hartelstrook bevindt zich in een afrondende fase, en Vrijma heeft goede hoop dat de vergunningsaanvraag binnen afzienbare tijd kan worden ingediend. Terugkijkend is hij vooral te spreken over de wijze waarop Kuiper & Burger de informatiestromen hebben beheerd. “Gedurende het project zorgen hun specialisten ervoor dat bij alle partijen continu helderheid bestaat over de volgende stappen. Dat resultaat springt er wat mij betreft uit. Mochten we ze in de toekomst weer nodig hebben, dan zullen we zeker niet aarzelen om Kuiper & Burger in te schakelen”