Het Integraal PRTR verslag

Voor zover de brieven aangaande het jaarlijkse Integraal PRTR verslag nog niet binnen zijn gekomen, zullen deze naar verwachting binnenkort weer verstuurd worden.

Maar, waarom krijgt u deze brief? Moet u eigenlijk wel rapporteren? En zo ja, wat moet er dan gerapporteerd worden? Dit zijn in onze ervaring de meest voorkomende vragen die bij bedrijven naar boven komen die een dergelijke brief ontvangen.

Wat is het Integraal PRTR verslag?

Het Integraal PRTR verslag is een jaarlijkse milieurapportage, waarin aangewezen bedrijven dienen te rapporteren over bijvoorbeeld afval, energie- en watergebruik en emissies naar lucht, water en bodem. Het PRTR verslag dient voor 31 maart te worden ingediend en hoort door het bevoegd gezag voor 30 juni te zijn beoordeeld inclusief eventuele gevraagde aanvullingen op het verslag.

Voor welke bedrijven geldt het PRTR verslag?

Welke bedrijven verplicht zijn een dergelijk verslag op te stellen vloeit voort uit de Verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen van 18 januari 2006. Afgeleid van de Engelse benaming “Pollutant Release and Transfer Register” wordt dit ook wel de PRTR-verordening genoemd.

In Nederland is middels aanvullende wet- en regelgeving nadere invulling gegeven aan de rapportageverplichtingen, zo is onder andere bepaald dat het Integraal PRTR verslag via de e-MJV (elektronische milieujaarverslag) webapplicatie moet worden ingediend.

Hoewel er de nodige uitzonderingen zijn, kan globaal gesteld worden dat de kans groot is dat u een PRTR verslag op dient te stellen indien binnen uw bedrijf een IPPC-installatie aanwezig is.

Naast typen bedrijven welke dienen te rapporteren zijn er voor de diverse onderdelen waar mogelijk over gerapporteerd dient te worden drempelwaarden gesteld. Indien een drempelwaarde voor een bepaald onderdeel niet overschreden wordt, hoeft er voor dat onderdeel ook niet gerapporteerd te worden. Aangezien de toetsing aan deze drempelwaarden per verslagjaar plaats dient te vinden, kan het zijn dat u het ene jaar wel en het andere jaar niet over een bepaald onderdeel hoeft te rapporteren. Uiteraard mag u wel vrijwillig over deze onderdelen rapporteren.

Ik ben geen aangewezen bedrijf en toch moet ik rapporteren?

Dat kan, naast bedrijven die op grond van de PRTR verordening dienen te rapporteren via de e-MJV module kan het ook zijn dat u op grond van bijvoorbeeld voorschriften in de Wabo-vergunning milieu of in het kader van meerjarenafspraken energie (MJA /MEE) dient te rapporteren via de e-MJV module. Dit is dan officieel geen PRTR verslag, maar er wordt gebruik gemaakt van dezelfde webapplicatie.

Ik moet rapporteren en nu?

De brieven om het integraal PRTR verslag in te dienen worden in zijn algemeenheid in het laatste kwartaal van een jaar verzonden. De deadline voor het indienen is 31 maart van het volgende jaar. Bedrijven die onder de PRTR verordening vallen zijn verplicht een Meet- en Registratiesysteem (MRS) te hebben waaruit deze informatie gehaald kan worden. In de praktijk blijkt echter dat bedrijven op verschillende wijze invulling geven aan dit MRS. Hierdoor blijkt het niet eenvoudig om tijdig alle noodzakelijke informatie te verzamelen.

Des te eerder deze informatie is verzameld, des te eerder kan beoordeeld worden of er überhaupt gerapporteerd dient te worden. Als duidelijk is dat er gerapporteerd moet worden dient eventueel noodzakelijke aanvullende informatie te worden verzameld om het verslag op te stellen en in te dienen. Het bevoegd gezag heeft vervolgens tot 30 juni om de informatie te beoordelen en om aanvullende gegevens te vragen en die te beoordelen.

Hulp nodig omtrent het PTR verslag?

Ook het afgelopen jaar hebben wij een aantal bedrijven ondersteund met het verzamelen van de informatie, beoordelen of er een verslag moet worden ingediend en het invullen en indienen van de e-MJV module. Sommige bedrijven hebben alleen ondersteuning op bepaalde onderdelen nodig, andere bedrijven besteden het invullen van het verslag geheel aan ons uit. Voor alle bedrijven die wij ondersteunt hebben is het verslag over 2021 goedgekeurd.

 

Dus heeft u vragen of ondersteuning nodig omtrent het Integraal PRTR verslag of overige via de e-MJV module op te stellen rapportages?

Neem contact met ons op via info@kuiperburger.nl of per telefoon op 085-044 26 00. We helpen u graag!

 

Geef een reactie