Korte uitleg systematiek milieuregelgeving

Op deze pagina staat een korte uitleg van de systematiek van milieuregelgeving die geldt voor bedrijven. De milieuregels staan meestal in het Activiteitenbesluit en/of in de omgevingsvergunning milieu. Naast het Activiteitenbesluit en de omgevingsvergunning kan natuurlijk voor sommige bedrijven nog andere milieuregelgeving gelden. Veel bedrijven moeten als ze starten of veranderen een melding Activiteitenbesluit doen. Andere hebben een omgevingsvergunning milieu of een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig. We geven uitleg over de systematiek van de regelgeving aan de hand van de volgende begrippen uit de milieuregelgeving voor bedrijven.

Het Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit staan milieuregels, vooral voor bedrijven. Alle bedrijven in Nederland vallen onder het Activiteitenbesluit, behalve als ze geen ‘inrichting’ zijn. Veel van de voorschriften van het Activiteitenbesluit zijn verder uitgewerkt in de Activiteitenregeling. In het Activiteitenbesluit staan regels per soort milieubelastende activiteit (bijvoorbeeld metaalbewerking) en per soort milieubelasting (bijvoorbeeld geluid). Soms is het mogelijk om met ‘maatwerkvoorschriften’ af te wijken van de regels van het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit kent verschillende regels voor verschillende typen inrichting. Het Activiteitenbesluit maakt een onderscheid tussen inrichting type A, B en C. Een bedrijf dat onder het Activiteitenbesluit valt moet soms een melding doen als het begint of verandert. Een bedrijf kan met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) nagaan welke voorschriften het Activiteitenbesluit stelt aan zijn activiteiten. Meer informatie:

De melding Activiteitenbesluit

Er zijn diverse soorten meldingen in milieuregelgeving. Denk bijvoorbeeld aan het melden van het toepassen van verontreinigde grond, het afgeven van afvalstoffen, het transporteren van afvalstoffen of een ongewoon voorval. Hier gaat het over de melding Activiteitenbesluit. Deze is alleen een bericht aan het bevoegd gezag. Er hoef geen besluit op te worden genomen. Er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt.

Wanneer melden
Een melding Activiteitenbesluit is alleen verplicht bij een nieuw of veranderd ’type B’ of ’type C’ bedrijf. Type A-bedrijven hoeven niet te melden. De melder moet uiterlijk vier weken voor oprichting of verandering van het bedrijf melden. Bij verandering is een melding alleen verplicht als door de verandering een afwijking ontstaat van eerder gemelde gegevens.

Wat melden
Bij de melding Activiteitenbesluit moet de melder zijn NAW-gegevens en informatie over de locatie, activiteiten, processen en indeling en uitvoering van het bedrijf doorgeven. Daarnaast kan, afhankelijk van de activiteiten, aanvullende informatie nodig zijn.

Hoe melden
Een melding wordt meestal gedaan met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). De AIM geeft aan welke gegevens de melding moet bevatten.

Meer informatie kunt u vinden op:

Het begrip “Wm-inrichting”

Veel milieuregelgeving is alleen van toepassing op “inrichtingen”. Volgens de Wet milieubeheer (Wm) is iets een inrichting als het alle volgende eigenschappen heeft:

 • het is een bedrijf of iets wat de omvang van een bedrijf heeft
 • de activiteit is op één plek, niet op meerdere
 • de activiteit duurt ten minste zes maanden of keert regelmatig terug op dezelfde plek
 • de activiteit staat in bijlage I van het Besluit omgevingsrecht

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) betekent “inrichting” iets anders, namelijk een bedrijf waarvoor een omgevingsvergunning milieu nodig is. Niet elk bedrijf is een inrichting. Veel winkels bijvoorbeeld niet. Zie voor meer informatie:

Inrichting type A, B en C

Het Activiteitenbesluit kent 3 soorten inrichtingen: type A, B en C.

 • Welke inrichtingen type A zijn staat in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit..
 • Alle inrichtingen die niet type A of C zijn, zijn type B.
 • Alle inrichtingen die een omgevingsvergunning milieu moeten hebben, zijn type C.

Met de Activiteitenbesluit internet module (AIM) bepaalt u om welk type inrichting het gaat. De verschillen tussen inrichtingen type A, B en C zijn als volgt:

Type A

Inrichtingen type A zijn inrichtingen die minder milieubelastende activiteiten uitvoeren, zoals veel kantoor- en schoolgebouwen. Ze hoeven bij de oprichting of een wijziging geen melding te doen aan het bevoegd gezag. Ook hebben ze geen omgevingsvergunning milieu nodig. Ze vallen volledig onder het Activiteitenbesluit. Los van het Activiteitenbesluit kunnen ook andere milieuregels gelden.

Type B

Inrichtingen type B zijn inrichtingen die bij de oprichting of een wijziging een melding moeten doen aan het bevoegd gezag. Ze hebben geen omgevingsvergunning milieu nodig. Soms hebben ze een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig. Ze vallen volledig onder het Activiteitenbesluit. Los van het Activiteitenbesluit kunnen ook andere milieuregels gelden. Voorbeelden van type B inrichtingen zijn garagebedrijven, metaalbewerkende bedrijven en jachthavens.

Type C

Inrichtingen type C zijn inrichtingen die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Ze moeten een melding Activiteitenbesluit doen voor activiteiten waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is. Voor die activiteiten hoeven dan geen voorschriften in de vergunning te staan. Soms hebben inrichtingen type C ook een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig. Alleen een gedeelte van het Activiteitenbesluit is van toepassing op inrichtingen type C. De rest van de milieuregels staat in de omgevingsvergunning van het bedrijf. Los van het Activiteitenbesluit en de omgevingsvergunning kunnen ook andere milieuregels gelden. Meer informatie geven de schema’s met toelichtingen op de pagina Typen inrichtingen Activiteitenbesluit.

Systematiek milieuregelgeving

Het bevoegd gezag voor inrichtingen

Het bevoegd gezag voor een inrichting is het overheidsorgaan dat voor die inrichting:

 • toeziet op het naleven van algemene regels en vergunningvoorschriften
 • een vergunning mag verlenen
 • voorschriften mag opstellen die afwijken van de algemene regels

In het Besluit omgevingsrecht staat welk overheidsorgaan bevoegd gezag is voor inrichtingen. Dit overheidsorgaan kan bevoegd zijn voor:

 • de omgevingsvergunning milieu
 • de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)
 • het Activiteitenbesluit

Meestal is de gemeente bevoegd gezag. De provincie kan alleen bevoegd gezag zijn voor bepaalde complexe industriële bedrijven (IPPC- en Brzo-bedrijven) en gesloten stortplaatsen. Voor bepaalde speciale inrichtingen kan een minister bevoegd gezag zijn. Een uitgebreide bespreking van de vraag wie bevoegd gezag is, staat op de pagina bevoegd gezag.

De omgevingsvergunning milieu

Milieubelastende activiteiten die te ingewikkeld of te ernstig zijn om volledig onder algemene regels te vallen, hebben een omgevingsvergunning milieu nodig. Welke activiteiten dit zijn staat in bijlage I van het Besluit omgevingsrecht. Deze informatie is verwerkt in de Activiteitenbesluit internet module (AIM). Met de AIM bepaalt u of een omgevingsvergunning milieu nodig is. Bedrijven met een omgevingsvergunning milieu zijn altijd inrichtingen type C in de zin van het Activiteitenbesluit. Het bedrijf kan de aanvraag omgevingsvergunning milieu doen met het omgevingsloket online (OLO). Het OLO geeft aan welke gegevens de aanvrager moet aanleveren.

De omgevingsvergunning beperkte milieutoets

De omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) is een simpele vergunning zonder voorschriften. De voorschriften voor de OBM-plichtige activiteit staan in het Activiteitenbesluit. OBM’s zijn verplicht voor bepaalde activiteiten die niet zomaar onder de regels van het Activiteitenbesluit kunnen vallen zonder voorafgaande toets. Die toets kan gaan over bijvoorbeeld  lokale hinder (geluid, geur, luchtkwaliteit) en doelmatig beheer van afvalstoffen. De OBM-plicht geldt meestal voor inrichtingen type B. Soms heeft een inrichting type C ook een OBM nodig naast de omgevingsvergunning milieu. De Activiteitenbesluit internet module (AIM) geeft aan of een OBM nodig is. Het bedrijf kan de OBM aanvragen met het omgevingsloket online (OLO). Meer informatie:

Bron: Infomil

Geef een reactie