Ga omhoog

Uw Huisadviseur

Uw huisadviseur

Als uw huisadviseur zijn we er voor u. Onze kennis, expertise, ervaring en netwerk zetten we in voor al uw vragen en uitdagingen op het gebied van milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening. En ook daarbuiten. Wij helpen u, ontzorgen u en geven tijdelijk extra ondersteuning als dat nodig is. Wij zijn gespecialiseerd in organisaties met bovengemiddelde complexiteit zoals Brzo-, IPPC- of Afvalverwerkende bedrijven. Ook hebben wij ruime ervaring met bedrijven die op een uitdagende locatie gelegen zijn zoals dicht bij woningen of Natura2000-gebieden

.Alle vergunningen zoals b.v. Wabo, Wnb en Ww

Wij kunnen alle benodigde aanvragen voor vergunningen op het gebied van milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening voor u opstellen en volledig verzorgen. Dit zijn bijvoorbeeld milieuvergunningen (Wabo), natuurvergunningen (Wnb), lozingsvergunningen (Ww), maar ook milieueffectrapportages (MER) of m.e.r.-beoordelingen, of een melding Activiteitenbesluit en omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Ook bij andere vergunningen zoals bouwvergunningen, afwijken bestemmingsplan, kapvergunningen, aanlegvergunningen, etc. helpen wij u.Wij bespreken met u de strategie voor het vergunningtraject. Indien nodig voeren wij eerst een haalbaarheidsonderzoek of quickscan uit.  Wij stellen de benodigde aanvragen op, zorgen dat alle toetsen en onderzoeken uitgevoerd worden en houden het tijdspad in de gaten. Ook voeren we het overleg met het bevoegd gezag. Uiteraard houden we u volledig op de hoogte en worden alle belangrijke onderwerpen vooraf en achteraf met u besproken. Oftewel, u bent in control ook al ontzorgen wij u. Als de ontwerpvergunning is afgegeven beoordelen wij die en bespreken we deze met u. Indien nodig stellen wij zienswijzen op alsook bezwaar- en beroepschriften. 

SHEQ/KAMV

Het kan zijn dat u (tijdelijk) extra SHEQ ondersteuning nodig heeft b.v. vanwege extra projecten of door afwezigheid van uw eigen SHEQ functionaris. Wij kunnen ondersteuning voor uw afdeling bieden of uw SHEQ-coördinator of SHEQ-manager zijn.

Management systemen (ISO9001, 14001, 50001, Veiligheidsbeheersysteem, NTA8080)

Uw managementsystemen kunnen wij opzetten en implementeren. Wij kunnen uw interne auditor zijn, auditplanningen maken, audittraining geven, directiebeoordelingen schrijven of procedures en werkinstructies opstellen.

Bijhouden ontwikkelingen Wet- en regelgeving en compliancy

Wij houden voor u ontwikkelingen in wet- en regelgeving bij alsmede publicaties van vergunningen en ruimtelijke ontwikkelingen. Wij inventariseren welke wet- en regelgeving voor u relevant is en stellen een compliancy register op zodat u altijd exact weet waaraan u moet voldoen. Op deze manier zorgt u ervoor dat u volledig in control bent.

Handhaving

Elk bedrijf wordt periodiek geïnspecteerd door de overheid. Wanneer overtredingen worden geconstateerd kunnen, afhankelijk van de ernst van de overtreding en de reputatie van uw bedrijf, verschillende handhavingstrajecten worden gestart, uiteenlopend van een mondelinge opmerking, een handhavingsbrief tot aan een last onder dwangsom en bestuursdwang. Uw bedrijf kan zelfs onder verscherpt toezicht worden geplaatst.Ook klachten uit de omgeving kunnen aanleiding zijn voor handhavingstrajecten.We helpen u pragmatische oplossingen te creëren en die te implementeren in goed overleg met bevoegd gezag of buren. Tevens houden we oog voor de juridische aspecten, schrijven zienswijzen  en indien nodig gaan wij met u naar de bezwarencommissie of de rechter.

Onze ervaring en toegevoegde waarde

Bij veel van onze klanten  zijn wij reeds langdurig huisadviseur. Als huisadviseur kennen wij u en begrijpen wij wat voor uw organisatie van belang is. Hoe beter wij u kennen des te meer toegevoegde waarde wij kunnen bieden. Aan een half woord van u hebben wij dan al voldoende om de benodigde acties te starten.

Interessante links

Diensten

Referenties

Academy

Over ons

Nieuwsbrief

Vergunningen 

Handhaving

Veiligheid

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op