Vergunningprocedures

Het proces van het verkrijgen van een vergunning start met een inventarisatie van uw wensen en de mogelijke gevolgen voor de bestaande vergunning. Dan start het traject van het verzamelen van alle benodigde gegevens en het verwerken tot een vergunningaanvraag. Tijdens dit traject vindt meestal overleg plaats met het bevoegd gezag over de stukken die worden ingediend. Op die manier voorkomen we dat er na het indienen nog onverwachte vragen opkomen. Vervolgens zorgen wij voor een tijdige indiening van een volledige en vergunbare vergunningaanvraag.

Begeleiding

Na het indienen van de aanvraag begeleiden wij de procedure, om vertraging zoveel mogelijk te voorkomen. We beoordelen de conceptvergunning en de definitieve vergunning, om ervoor te zorgen dat u niet met onredelijke vergunningvoorschriften wordt geconfronteerd of teveel in uw bedrijfsvoering wordt belemmerd. We vertellen u graag meer over het proces vergunningen aanvragen en begeleiden.

Vergunningen aanvragen en begeleiden

Wij starten met onderzoeken welke activiteiten u wilt gaan uitvoeren en met welke toekomstige ontwikkelingen rekening gehouden moet worden. Een vergunning moet hierop immers berekend zijn. Daarnaast bespreken wij de risico’s in de procedure en bepalen wij samen met u hoe we hiermee om kunnen gaan. Als er geen quickscan is uitgevoerd, zoeken wij uit welke vergunningen nodig zijn en of uw plannen inpasbaar zijn. Dit geldt met name voor bedrijven met een bovengemiddelde complexiteit, zoals Brzo-, IPPC- en afvalverwerkende bedrijven. In overleg met u stemmen we af wat de meest praktische strategie is voor de aanpak van de vergunningprocedures. Wij verzorgen voor u alle vergunningen die met het milieu en de omgeving te maken hebben. Dit zijn onder andere:

  • Omgevingsvergunning in het kader van de Wabbo (o.a. bouw, milieu, kap, etc.)
  • Vergunning Wet Natuurbescherming inclusief AERIUS berekening.
  • Vergunning Waterwet.
  • Ruimtelijke procedures (o.a. afwijking bestemmingsplan)

Dan start het traject van het verzamelen van alle benodigde gegevens en het verwerken tot een vergunningaanvraag. Tijdens dit traject vindt meestal overleg plaats met het bevoegd gezag over de stukken die worden ingediend. Op die manier voorkomen we dat er na het indienen nog onverwachte vragen opkomen. Vervolgens zorgen wij voor een tijdige indiening van een volledige en vergunbare vergunningaanvraag. Na het indienen van de aanvraag begeleiden wij de procedure, om vertraging zoveel mogelijk te voorkomen. We beoordelen de conceptvergunning en de definitieve vergunning, om ervoor te zorgen dat u niet met onredelijke vergunningvoorschriften wordt geconfronteerd of teveel in uw bedrijfsvoering wordt belemmerd.

Brzo en Bevi, RIE en IPPC en afvalverwerkende bedrijven

Voor deze bedrijven geldt extra wet- en regelgeving zoals het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit risico zware ongevallen 2015 (Brzo), de Richtlijn industriële emissies (RIE) met daaraan gekoppeld IPPC-installaties en speciale onderdelen in de Regeling omgevingswet (Mor) en het Landelijk Afvalbeheer Plan III (LAP) voor afvalverwerkende bedrijven. Wij kennen deze regels goed en beoordelen of deze voor uw bedrijf van toepassing zijn en wat dit precies voor u betekent. Indien nodig stellen wij voor u het Preventiebeleid zware ongevallen (PBZO), het Veiligheidsbeheersysteem (VBS) en het Veiligheidsrapport (VR) inclusief Kwantitatieve risico analyse (QRA) en Milieurisico analyse (MRA) op. IPPC-installaties toetsen wij aan de relevante Bref-documenten om te beoordelen of deze aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT) voldoen. Voor afvalverwerkende bedrijven toetsen wij de verwerking aan de minimumstandaarden uit het LAP en stellen wij het Acceptatie & Verwerkingsbeleid op inclusief een beschrijving van de Administratieve Organisatie en Interne Controle (A&V en AO/IC).

Overige toetsingen en onderzoeken

Bij een vergunningaanvraag zijn vaak toetsingen of onderzoeken nodig zoals een ABM-toets, PGS-toets, geluidsonderzoek, luchtonderzoek, geuronderzoek, etc. Sommige toetsen of onderzoeken doen wij zelf, andere worden door gespecialiseerde bureaus uitgevoerd. Wij zorgen er voor dat ook die onderzoeken worden uitgevoerd en coördineren deze.

Omgevingsmanagement

Het kan verstandig zijn om actief omwonenden, buurbedrijven, wethouders of milieuorganisaties te benaderen met uw plannen. Met een goede aanpak kunt u mogelijke weerstand verminderen of zelfs wegnemen.. Met de Omgevingswet wordt participatie van de omgeving belangrijker. Wij hebben ruime ervaring met omgevingsmanagement in complexe situaties en helpen u te komen tot een goede aanpak en uitvoering.

Zienswijze, bezwaar en beroep

Een verleende vergunning is niet altijd positief. Zowel uw eigen vergunning als een vergunning verleend aan een andere partij kan zaken bevatten die uw bedrijfsvoering direct of indirect belemmeren. Denk bijvoorbeeld aan (te) strenge emissie-eisen of een buurbedrijf dat (te) veel milieu ruimte inneemt. Wij schrijven zienswijzen op ontwerpvergunningen en bezwaar- en beroepschriften als de vergunning eenmaal verleend is. Daarnaast adviseren we u over de juridische procedures en kunnen u vertegenwoordigen bij de rechtbank of de Raad van State, samen met een advocaat of zelfs in plaats daarvan.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere vergunning diensten

Managementsystemen
Omgevingsmanagement
Milieueffectrapportages
Haalbaarheidsonderzoeken
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough