De Omgevingswet en uw bedrijf

Als de Omgevingswet op 1 juli 2023 in werking treedt, leidt dit tot gewijzigde regelgeving op het gebied van vooral milieu en ruimtelijke ordening. 26 bestaande wetten, waaronder de Wet milieubeheer, de Wabo, de Waterwet, de Wet natuurbescherming en ca. 60 AMvB’s (besluiten zoals het Activiteitenbesluit of het Bouwbesluit) komen hierbij geheel of gedeeltelijk te vervallen.

Deze wetten en regelingen vormen vandaag het kader waaraan getoetst wordt bij vergunningverlening en regelt de procedures voor meldingen en vergunningen. Een aantal besluiten bevatten ook directwerkende voorschriften waar bedrijven zich aan moeten houden.

Veel inhoudelijke zaken zullen onder de Omgevingswet hetzelfde blijven en voor vergunningen komt overgangsrecht. Er is een risico dat verantwoordelijken binnen bedrijven er daarom vanuit gaan dat alles eigenlijk hetzelfde is gebleven met alleen een ander jasje en zich niet voorbereiden op de Omgevingswet. Zij kunnen dan echter volgend jaar (onaangenaam) verrast worden. Als het de bedoeling was om alles (beleids-)neutraal te houden, was deze hele operatie niet nodig geweest of was het allemaal niet zo complex en hadden we al jaren geleden de overstap naar de Omgevingswet kunnen doen. De stelselwijziging wordt daarnaast ook gebruikt voor inhoudelijke wijzigingen en actualisaties die met het oog op de Omgevingswet afgelopen jaren zijn uitgesteld.

Wat kan K&B voor u betekenen:

  • Wij kunnen u helpen met het actualiseren/vertalen van uw compliance register naar de nieuwe regelgeving. Hiervoor kunnen wij ook voor u inventariseren welke direct werkende regels voor uw bedrijf van toepassing zijn onder de Omgevingswet.
  • De meeste bedrijven krijgen te maken met overgangsrecht. Een deel van de oude regels blijven voorlopig van toepassing. Wij kunnen u helpen bij het uiteenzetten van wanneer u waar aan moet voldoen.
  • In de nieuwe situatie is het denkbaar dat een deel van uw huidige vergunningplichtige activiteiten onder directwerkende regels gaan vallen. Wij kunnen uw huidige vergunning beoordelen op wat nog vergunningplichtig blijft en wat rechtstreeks onder het ‘Besluit activiteiten leefomgeving’ (het ‘Bal’, de opvolger van onder andere het Activiteitenbesluit) of lokale regels gaat vallen. Ook hier is overgangsrecht van toepassing.
  • Het Activiteitenbesluit komt te vervallen. Voor een deel zullen milieubelastende activiteiten worden geregeld in het Besluit activiteiten leefomgeving. Maar niet elke milieubelastende activiteit uit het Activiteitenbesluit komt terug in het Bal. Een deel van de milieubelastende activiteiten uit het Activiteitenbesluit komen in het omgevingsplan van de gemeente te staan. Wij kunnen u helpen met het wegwijs worden in zowel de systematiek van het Bal als in het nieuwe omgevingsplan.

Uw specifieke wensen en behoeften zijn uniek. Samen kijken we wat het beste bij u past: een korte incompany training, samen met uw SHEQ-manager naar specifieke gevolgen voor uw bedrijf kijken, en/of ondersteuning op afroep waarbij uw medewerkers de vrijheid hebben om contact op te nemen voor beantwoording van concrete vragen.

Naast incompany trainingen geven wij ook diverse masterclasses op deelonderwerpen van de Omgevingswet. Hier kunt u zien welke masterclasses gepland staan.

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere huisadviseur diensten

Handhaving
Bijhouden ontwikkelingen Wet- en regelgeving en compliancy
Management systemen
SHEQ/KAMV ondersteuning
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Handhaving

Elk bedrijf wordt periodiek geïnspecteerd door de overheid. Wanneer overtredingen worden geconstateerd kunnen, afhankelijk van de ernst van de overtreding en de reputatie van uw bedrijf, verschillende handhavingstrajecten worden gestart. Dit is uiteenlopend van een mondelinge opmerking, een handhavingsbrief tot aan een last onder dwangsom en bestuursdwang. Uw bedrijf kan zelfs onder verscherpt toezicht worden geplaatst. Ook klachten uit de omgeving kunnen aanleiding zijn voor handhavingstrajecten.

We helpen u pragmatische oplossingen te creëren en die te implementeren in goed overleg met bevoegd gezag of buren. Tevens houden we oog voor de juridische aspecten, schrijven zienswijzen en indien nodig gaan wij met u naar de bezwarencommissie of de rechter.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere huisadviseur diensten

Bijhouden ontwikkelingen Wet- en regelgeving en compliancy
Management systemen
SHEQ/KAMV ondersteuning
Opstellen en aanvragen van vergunningen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Bijhouden ontwikkelingen Wet- en regelgeving en compliancy

Wij houden voor u ontwikkelingen in wet- en regelgeving bij, alsmede publicaties van vergunningen en ruimtelijke ontwikkelingen. Wij inventariseren welke wet- en regelgeving voor u relevant is en stellen een compliancy register op zodat u altijd exact weet waaraan u moet voldoen. Op deze manier zorgt u ervoor dat u volledig in control bent.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere huisadviseur diensten

Management systemen
SHEQ/KAMV ondersteuning
Opstellen en aanvragen van vergunningen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Managementsystemen

Wij kunnen uw managementsystemen opzetten en implementeren. Ook kunnen wij uw interne auditor zijn, auditplanningen maken, audittraining geven, directiebeoordelingen schrijven of procedures en werkinstructies opstellen.

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere huisadviseur diensten

SHEQ/KAMV ondersteuning
Opstellen en aanvragen van vergunningen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

SHEQ/KAMV ondersteuning

Het kan zijn dat u (tijdelijk) extra SHEQ ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld vanwege extra projecten of door afwezigheid van uw eigen SHEQ functionaris. Wij kunnen ondersteuning voor uw afdeling bieden of uw SHEQ-coördinator of SHEQ-manager zijn.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere huisadviseur diensten

Opstellen en aanvragen van vergunningen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Opstellen en aanvragen van vergunningen

Wij kunnen alle benodigde aanvragen voor vergunningen op het gebied van milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening voor u opstellen en volledig verzorgen. Dit zijn bijvoorbeeld milieuvergunningen (Wabo), natuurvergunningen (Wnb), lozingsvergunningen (Ww), maar ook milieueffectrapportages (MER) of m.e.r.-beoordelingen, of een melding Activiteitenbesluit en omgevingsvergunning beperkte milieu toets (OBM).

Ook bij andere vergunningen zoals bouwvergunningen, afwijken bestemmingsplan, kapvergunningen, aanlegvergunningen, etc. helpen wij u. Wij bespreken met u de strategie voor het vergunningstraject. Indien nodig voeren wij eerst een haalbaarheidsonderzoek of quickscan uit. Wij stellen de benodigde aanvragen op, zorgen dat alle toetsen en onderzoeken uitgevoerd worden en houden het tijdspad in de gaten. Ook voeren we het overleg met het bevoegd gezag. Uiteraard houden we u volledig op de hoogte en worden alle belangrijke onderwerpen vooraf en achteraf met u besproken. Oftewel, u bent in control ook al ontzorgen wij u. Als de ontwerpvergunning is afgegeven beoordelen wij die en bespreken we deze met u. Indien nodig stellen wij zienswijzen op alsook bezwaar- en beroepschriften.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere huisadviseur diensten

Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough