Managementsystemen

De onderwerpen Gezondheid, Milieu, Veiligheid, Beveiliging en Kwaliteit (Health, Environment, Safety, Security, Quality = HESSQ) maken integraal onderdeel uit van de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. Zij werken vaak met (al dan niet gecertificeerde) HESSQ-beheerssytemen, zoals ISO 9001 en ISO 14001 en veiligheidsbeheerssytemen (VBS).

Wij zetten dergelijke systemen op, voeren interne audits uit en ondersteunen bij het implementeren van het systeem. Wij verzorgen voor u directiebeoordelingen en alle rapporten die u nodig heeft om uw personeel, aandeelhouders en andere betrokkenen te informeren over de verantwoordelijkheden, plannen en resultaten op dit gebied, zoals:

  • Milieujaarverslagen
  • Energiebesparingsplannen
  • Vervoersplannen
  • Bedrijfsmilieuplannen
  • Afvalpreventieplannen

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere vergunning diensten

Omgevingsmanagement
Milieueffectrapportages
Vergunningprocedures
Haalbaarheidsonderzoeken
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Omgevingsmanagement

Het kan verstandig zijn om actief omwonenden, buurbedrijven, wethouders of milieuorganisaties te benaderen met uw plannen. Met een goede aanpak kunt u mogelijke weerstand verminderen of zelfs wegnemen. Met de Omgevingswet wordt participatie van de omgeving belangrijker. Wij hebben ruime ervaring met omgevingsmanagement in complexe situaties en helpen u te komen tot een goede aanpak en uitvoering.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere vergunning diensten

Milieueffectrapportages
Vergunningprocedures
Haalbaarheidsonderzoeken
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Milieueffectrapportages

Een milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieueffecten van een plan of project in beeld. Aan de hand van deze rapportage kan de overheid de milieueffecten meenemen bij haar besluit over het plan of project.

Doel van het MER

In een MER worden de verwachtte effecten voor het milieu beschreven evenals de te verwachtte ontwikkeling van het milieu indien de activiteit niet wordt uitgevoerd. Het beschouwen van alternatieven is een belangrijk onderdeel van het MER zodat de verschillende effecten in beeld komen en met elkaar kunnen worden vergeleken. Wanneer er kennis ontbreekt om bijvoorbeeld langetermijneffecten in te schatten, moet dit worden meegenomen als tekortkoming.

Wanneer heb je het nodig?

Uit het Besluit milieueffectrapportage volgt of een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen en een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het uitbreiden van een vliegveld, het bouwen van een chemische fabriek of bij het aanleggen van een weg.

Voor plannen en projecten die genoemd worden in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. volgt de verplichting om te beoordelen of vanwege de omstandigheden waaronder de activiteit wordt ondernomen een MER moet worden opgesteld. Het doel van deze m.e.r.-beoordeling is om zo vroeg mogelijk de gevolgen op het milieu te toetsen en in kaart te brengen.

Milieueffectrapportage nodig?

De adviseurs van Kuiper & Burger hebben ervaring met het opstellen van milieueffectrapporten voor diverse bedrijven. We bespreken graag samen het project en afhankelijk van de wensen voeren wij van A tot Z de werkzaamheden uit. Van het vaststellen van de inhoud tot het schrijven van het uiteindelijke rapport. Wij zorgen ervoor dat de m.e.r.-procedure beheersbaar blijft. Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op

Andere vergunning diensten

Vergunningprocedures
Haalbaarheidsonderzoeken
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma