Managementsystemen

De onderwerpen Gezondheid, Milieu, Veiligheid, Beveiliging en Kwaliteit (Health, Environment, Safety, Security, Quality = HESSQ) maken integraal onderdeel uit van de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. Zij werken vaak met (al dan niet gecertificeerde) HESSQ-beheerssytemen, zoals ISO 9001 en ISO 14001 en veiligheidsbeheerssytemen (VBS).

Wij zetten dergelijke systemen op, voeren interne audits uit en ondersteunen bij het implementeren van het systeem. Wij verzorgen voor u directiebeoordelingen en alle rapporten die u nodig heeft om uw personeel, aandeelhouders en andere betrokkenen te informeren over de verantwoordelijkheden, plannen en resultaten op dit gebied, zoals:

  • Milieujaarverslagen
  • Energiebesparingsplannen
  • Vervoersplannen
  • Bedrijfsmilieuplannen
  • Afvalpreventieplannen

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere vergunning diensten

Omgevingsmanagement
Milieueffectrapportages
Vergunningprocedures
Haalbaarheidsonderzoeken
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Omgevingsmanagement

Het kan verstandig zijn om actief omwonenden, buurbedrijven, wethouders of milieuorganisaties te benaderen met uw plannen. Met een goede aanpak kunt u mogelijke weerstand verminderen of zelfs wegnemen. Met de Omgevingswet wordt participatie van de omgeving belangrijker. Wij hebben ruime ervaring met omgevingsmanagement in complexe situaties en helpen u te komen tot een goede aanpak en uitvoering.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere vergunning diensten

Milieueffectrapportages
Vergunningprocedures
Haalbaarheidsonderzoeken
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Milieueffectrapportages

Een milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieueffecten van een plan of project in beeld. Aan de hand van deze rapportage kan de overheid de milieueffecten meenemen bij haar besluit over het plan of project.

Doel van het MER

In een MER worden de verwachtte effecten voor het milieu beschreven evenals de te verwachtte ontwikkeling van het milieu indien de activiteit niet wordt uitgevoerd. Het beschouwen van alternatieven is een belangrijk onderdeel van het MER zodat de verschillende effecten in beeld komen en met elkaar kunnen worden vergeleken. Wanneer er kennis ontbreekt om bijvoorbeeld langetermijneffecten in te schatten, moet dit worden meegenomen als tekortkoming.

Wanneer heb je het nodig?

Uit het Besluit milieueffectrapportage volgt of een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen en een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het uitbreiden van een vliegveld, het bouwen van een chemische fabriek of bij het aanleggen van een weg.

Voor plannen en projecten die genoemd worden in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. volgt de verplichting om te beoordelen of vanwege de omstandigheden waaronder de activiteit wordt ondernomen een MER moet worden opgesteld. Het doel van deze m.e.r.-beoordeling is om zo vroeg mogelijk de gevolgen op het milieu te toetsen en in kaart te brengen.

Milieueffectrapportage nodig?

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. De adviseurs van Kuiper & Burger hebben ervaring met het opstellen van milieueffectrapporten voor diverse bedrijven. We bespreken graag samen het project en afhankelijk van de wensen voeren wij van A tot Z de werkzaamheden uit. Van het vaststellen van de inhoud tot het schrijven van het uiteindelijke rapport. Wij zorgen ervoor dat de m.e.r.-procedure beheersbaar blijft. Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op

Andere vergunning diensten

Vergunningprocedures
Haalbaarheidsonderzoeken
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Vergunningprocedures

Het proces van het verkrijgen van een vergunning start met een inventarisatie van uw wensen en de mogelijke gevolgen voor de bestaande vergunning. Dan start het traject van het verzamelen van alle benodigde gegevens en het verwerken tot een vergunningaanvraag. Tijdens dit traject vindt meestal overleg plaats met het bevoegd gezag over de stukken die worden ingediend. Op die manier voorkomen we dat er na het indienen nog onverwachte vragen opkomen. Vervolgens zorgen wij voor een tijdige indiening van een volledige en vergunbare vergunningaanvraag.

Begeleiding

Na het indienen van de aanvraag begeleiden wij de procedure, om vertraging zoveel mogelijk te voorkomen. We beoordelen de conceptvergunning en de definitieve vergunning, om ervoor te zorgen dat u niet met onredelijke vergunningvoorschriften wordt geconfronteerd of teveel in uw bedrijfsvoering wordt belemmerd. We vertellen u graag meer over het proces vergunningen aanvragen en begeleiden.

Vergunningen aanvragen en begeleiden

Wij starten met onderzoeken welke activiteiten u wilt gaan uitvoeren en met welke toekomstige ontwikkelingen rekening gehouden moet worden. Een vergunning moet hierop immers berekend zijn. Daarnaast bespreken wij de risico’s in de procedure en bepalen wij samen met u hoe we hiermee om kunnen gaan. Als er geen quickscan is uitgevoerd, zoeken wij uit welke vergunningen nodig zijn en of uw plannen inpasbaar zijn. Dit geldt met name voor bedrijven met een bovengemiddelde complexiteit, zoals Brzo-, IPPC- en afvalverwerkende bedrijven. In overleg met u stemmen we af wat de meest praktische strategie is voor de aanpak van de vergunningprocedures. Wij verzorgen voor u alle vergunningen die met het milieu en de omgeving te maken hebben. Dit zijn onder andere:

  • Omgevingsvergunning in het kader van de Wabbo (o.a. bouw, milieu, kap, etc.)
  • Vergunning Wet Natuurbescherming inclusief AERIUS berekening.
  • Vergunning Waterwet.
  • Ruimtelijke procedures (o.a. afwijking bestemmingsplan)

Dan start het traject van het verzamelen van alle benodigde gegevens en het verwerken tot een vergunningaanvraag. Tijdens dit traject vindt meestal overleg plaats met het bevoegd gezag over de stukken die worden ingediend. Op die manier voorkomen we dat er na het indienen nog onverwachte vragen opkomen. Vervolgens zorgen wij voor een tijdige indiening van een volledige en vergunbare vergunningaanvraag. Na het indienen van de aanvraag begeleiden wij de procedure, om vertraging zoveel mogelijk te voorkomen. We beoordelen de conceptvergunning en de definitieve vergunning, om ervoor te zorgen dat u niet met onredelijke vergunningvoorschriften wordt geconfronteerd of teveel in uw bedrijfsvoering wordt belemmerd.

Brzo en Bevi, RIE en IPPC en afvalverwerkende bedrijven

Voor deze bedrijven geldt extra wet- en regelgeving zoals het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit risico zware ongevallen 2015 (Brzo), de Richtlijn industriële emissies (RIE) met daaraan gekoppeld IPPC-installaties en speciale onderdelen in de Regeling omgevingswet (Mor) en het Landelijk Afvalbeheer Plan III (LAP) voor afvalverwerkende bedrijven. Wij kennen deze regels goed en beoordelen of deze voor uw bedrijf van toepassing zijn en wat dit precies voor u betekent. Indien nodig stellen wij voor u het Preventiebeleid zware ongevallen (PBZO), het Veiligheidsbeheersysteem (VBS) en het Veiligheidsrapport (VR) inclusief Kwantitatieve risico analyse (QRA) en Milieurisico analyse (MRA) op. IPPC-installaties toetsen wij aan de relevante Bref-documenten om te beoordelen of deze aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT) voldoen. Voor afvalverwerkende bedrijven toetsen wij de verwerking aan de minimumstandaarden uit het LAP en stellen wij het Acceptatie & Verwerkingsbeleid op inclusief een beschrijving van de Administratieve Organisatie en Interne Controle (A&V en AO/IC).

Overige toetsingen en onderzoeken

Bij een vergunningaanvraag zijn vaak toetsingen of onderzoeken nodig zoals een ABM-toets, PGS-toets, geluidsonderzoek, luchtonderzoek, geuronderzoek, etc. Sommige toetsen of onderzoeken doen wij zelf, andere worden door gespecialiseerde bureaus uitgevoerd. Wij zorgen er voor dat ook die onderzoeken worden uitgevoerd en coördineren deze.

Omgevingsmanagement

Het kan verstandig zijn om actief omwonenden, buurbedrijven, wethouders of milieuorganisaties te benaderen met uw plannen. Met een goede aanpak kunt u mogelijke weerstand verminderen of zelfs wegnemen.. Met de Omgevingswet wordt participatie van de omgeving belangrijker. Wij hebben ruime ervaring met omgevingsmanagement in complexe situaties en helpen u te komen tot een goede aanpak en uitvoering.

Zienswijze, bezwaar en beroep

Een verleende vergunning is niet altijd positief. Zowel uw eigen vergunning als een vergunning verleend aan een andere partij kan zaken bevatten die uw bedrijfsvoering direct of indirect belemmeren. Denk bijvoorbeeld aan (te) strenge emissie-eisen of een buurbedrijf dat (te) veel milieu ruimte inneemt. Wij schrijven zienswijzen op ontwerpvergunningen en bezwaar- en beroepschriften als de vergunning eenmaal verleend is. Daarnaast adviseren we u over de juridische procedures en kunnen u vertegenwoordigen bij de rechtbank of de Raad van State, samen met een advocaat of zelfs in plaats daarvan.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere vergunning diensten

Haalbaarheidsonderzoeken
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Haalbaarheidsonderzoeken

Als u een nieuwe ontwikkeling wilt starten, kan het verstandig zijn om eerst de haalbaarheid daarvan in kaart te brengen. Wij doen dat op vergunbaarheid en inpasbaarheid en brengen in kaart welke vergunningen nodig zijn. Tevens brengen wij de doorlooptijden van deze vergunningen in beeld en kijken wij naar aspecten die mogelijk risicovol en kostbaar zijn of kunnen leiden tot onvergunbaarheid en brengen die zo goed mogelijk (kwantitatief) in beeld.

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere vergunning diensten

Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough