Kuiper & Burger en DGMR bundelen hun krachten

Twee vooraanstaande advies- en ingenieursbureaus, Kuiper & Burger en DGMR, slaan de handen ineen om bedrijven te ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening. Met ingang van half september is Kuiper & Burger Advies- en Ingenieursbureau een dochteronderneming van DGMR geworden, maar zal nog steeds onder haar eigen vertrouwde naam diensten aanbieden. 

Groeien en verbreden 

Kuiper & Burger heeft een rijke geschiedenis in het ontzorgen van bedrijven en industrieën op het gebied van milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening. Onze expertise omvat onder meer het aanvragen van (complexe) vergunningen voor bedrijven, haalbaarheidsonderzoeken in verband met o.a. internationale investeringsbeslissingen, milieueffectrapportages, het oplossen van handhavingsvraagstukken, incidentonderzoeken, strategisch advies, en diverse specialistische onderzoeken, zoals stikstofdepositie, NRB, PGS en BREF. Om onze opdrachtgevers optimaal te kunnen blijven ondersteunen en ons dienstenaanbod te laten groeien, zijn we een samenwerking aangegaan met een sterke partner.

We zijn verheugd dat we een strategische partner hebben gevonden in DGMR. DGMR heeft eveneens een rijke ervaring in het ondersteunen van bedrijven en industrieën, met expertise op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, trillingen, veiligheid en omgevingsvergunningen. Om hun klanten zo breed mogelijk te blijven adviseren met betrekking tot bedrijfsactiviteiten, infrastructuur- en gebiedsontwikkeling, zijn ze de samenwerking aangegaan met Kuiper & Burger.

Door deze samenwerking kunnen zowel de adviseurs van Kuiper & Burger als die van DGMR hun dienstenaanbod verbreden en verdiepen. Hiermee blijven we ook in de toekomst veelzijdige en betrouwbare adviseurs voor onze opdrachtgevers.

In de beginfase zullen we voornamelijk blijven opereren vanuit ons kantoor in Gouda. Op termijn zal Kuiper & Burger verhuizen naar de vestiging van DGMR in Den Haag.

Het Integraal PRTR verslag

Voor zover de brieven aangaande het jaarlijkse Integraal PRTR verslag nog niet binnen zijn gekomen, zullen deze naar verwachting binnenkort weer verstuurd worden.

Maar, waarom krijgt u deze brief? Moet u eigenlijk wel rapporteren? En zo ja, wat moet er dan gerapporteerd worden? Dit zijn in onze ervaring de meest voorkomende vragen die bij bedrijven naar boven komen die een dergelijke brief ontvangen.

Wat is het Integraal PRTR verslag?

Het Integraal PRTR verslag is een jaarlijkse milieurapportage, waarin aangewezen bedrijven dienen te rapporteren over bijvoorbeeld afval, energie- en watergebruik en emissies naar lucht, water en bodem. Het PRTR verslag dient voor 31 maart te worden ingediend en hoort door het bevoegd gezag voor 30 juni te zijn beoordeeld inclusief eventuele gevraagde aanvullingen op het verslag.

Voor welke bedrijven geldt het PRTR verslag?

Welke bedrijven verplicht zijn een dergelijk verslag op te stellen vloeit voort uit de Verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen van 18 januari 2006. Afgeleid van de Engelse benaming “Pollutant Release and Transfer Register” wordt dit ook wel de PRTR-verordening genoemd.

In Nederland is middels aanvullende wet- en regelgeving nadere invulling gegeven aan de rapportageverplichtingen, zo is onder andere bepaald dat het Integraal PRTR verslag via de e-MJV (elektronische milieujaarverslag) webapplicatie moet worden ingediend.

Hoewel er de nodige uitzonderingen zijn, kan globaal gesteld worden dat de kans groot is dat u een PRTR verslag op dient te stellen indien binnen uw bedrijf een IPPC-installatie aanwezig is.

Naast typen bedrijven welke dienen te rapporteren zijn er voor de diverse onderdelen waar mogelijk over gerapporteerd dient te worden drempelwaarden gesteld. Indien een drempelwaarde voor een bepaald onderdeel niet overschreden wordt, hoeft er voor dat onderdeel ook niet gerapporteerd te worden. Aangezien de toetsing aan deze drempelwaarden per verslagjaar plaats dient te vinden, kan het zijn dat u het ene jaar wel en het andere jaar niet over een bepaald onderdeel hoeft te rapporteren. Uiteraard mag u wel vrijwillig over deze onderdelen rapporteren.

Ik ben geen aangewezen bedrijf en toch moet ik rapporteren?

Dat kan, naast bedrijven die op grond van de PRTR verordening dienen te rapporteren via de e-MJV module kan het ook zijn dat u op grond van bijvoorbeeld voorschriften in de Wabo-vergunning milieu of in het kader van meerjarenafspraken energie (MJA /MEE) dient te rapporteren via de e-MJV module. Dit is dan officieel geen PRTR verslag, maar er wordt gebruik gemaakt van dezelfde webapplicatie.

Ik moet rapporteren en nu?

De brieven om het integraal PRTR verslag in te dienen worden in zijn algemeenheid in het laatste kwartaal van een jaar verzonden. De deadline voor het indienen is 31 maart van het volgende jaar. Bedrijven die onder de PRTR verordening vallen zijn verplicht een Meet- en Registratiesysteem (MRS) te hebben waaruit deze informatie gehaald kan worden. In de praktijk blijkt echter dat bedrijven op verschillende wijze invulling geven aan dit MRS. Hierdoor blijkt het niet eenvoudig om tijdig alle noodzakelijke informatie te verzamelen.

Des te eerder deze informatie is verzameld, des te eerder kan beoordeeld worden of er überhaupt gerapporteerd dient te worden. Als duidelijk is dat er gerapporteerd moet worden dient eventueel noodzakelijke aanvullende informatie te worden verzameld om het verslag op te stellen en in te dienen. Het bevoegd gezag heeft vervolgens tot 30 juni om de informatie te beoordelen en om aanvullende gegevens te vragen en die te beoordelen.

Hulp nodig omtrent het PTR verslag?

Ook het afgelopen jaar hebben wij een aantal bedrijven ondersteund met het verzamelen van de informatie, beoordelen of er een verslag moet worden ingediend en het invullen en indienen van de e-MJV module. Sommige bedrijven hebben alleen ondersteuning op bepaalde onderdelen nodig, andere bedrijven besteden het invullen van het verslag geheel aan ons uit. Voor alle bedrijven die wij ondersteunt hebben is het verslag over 2021 goedgekeurd.

 

Dus heeft u vragen of ondersteuning nodig omtrent het Integraal PRTR verslag of overige via de e-MJV module op te stellen rapportages?

Neem contact met ons op via info@kuiperburger.nl of per telefoon op 085-044 26 00. We helpen u graag!

 

Training incidentenonderzoek en gastcollege in september: leuk en nuttig

Op 20 en 21 september 2022 heb ik weer een tweedaagse training incidentenonderzoek met behulp van Tripod bèta mogen geven. Ik heb deze training al meerdere keren gegeven, toch is iedere keer weer anders. Door de kleinschalige opzet van de cursus is er veel interactie tussen alle deelnemers. Door ieders ervaring en kennis krijg ik goede vragen die mij uitdagen en zijn er fijne en nuttige discussies over incidenten, incidentonderzoek en hoe hiermee om te gaan. Ook ik leer hier dus iedere keer weer van.

Extra inzichten

De tweedaagse cursus is behoorlijk intensief en vliegt dan ook voorbij. Na het gecombineerde theoretisch/ praktische gedeelte op de eerste dag, analyseren we in het laatste dagdeel casussen die de cursisten zelf aandragen. Ook al is voor de betrokken cursist de casus al bekend, de analyse met behulp van Tripod bèta geeft toch extra inzichten.

Cursisten denken weleens dat Tripod bèta alleen voor ‘grote’ of ‘complexe’ incidenten gebruikt zou kunnen worden. Tijdens de cursus laat ik zien dat het ook juist voor ‘kleine’ incidenten en ‘near misses’ een waardevolle methode is. De training laat namelijk zien dat het niet alleen een nieuwe techniek is die wordt aangeleerd, maar specifiek gaat over een nieuwe manier van denken over gevaren, risico’s en incidenten.

De cursisten waardeerden de training met “perfect, zeer tevreden, boven verwachting”, “duidelijk en realistisch” en “zeer goed en geeft een heleboel inzicht in Tripod maar ook v.w.b. achterliggende oorzaken” en met een hoog cijfer, iets waar ik tevreden en trots op ben.

Gastcollege

Waar de cursisten bijna altijd al ervaring met incidentenonderzoek hebben, zo zijn de circa 30 tweedejaars studenten van de afdeling Chemische Technologie van de Hogeschool Rotterdam hiermee nog volledig onbekend. Ik mocht deze studenten een gastcollege geven over incidentenonderzoek in het kader van Industriële Veiligheid. In dit gastcollege van drie uur combineer ik theorie met praktijk door middel van groepsoefeningen, korte presentaties en klassikale oefeningen. De nieuwsgierigheid en leergierigheid van de studenten helpt enorm om ze in beperkte tijd toch veel te leren over dit interessante vakgebied. Ter afsluiting krijgen de studenten een opdracht mee die ik na het gastcollege beoordeel.

Ik mocht dit gastcollege inmiddels voor de vijfde keer geven en ook voor volgend jaar ben ik teruggevraagd, omdat de studenten en de betrokken docent het gastcollege een hoge waardering geven. Nu nog zien of de studenten ook blij zijn met de beoordeling van hun opdrachten.

Januari 2023

De volgende tweedaagse training incidentenonderzoek met behulp van Tripod bèta staat gepland voor dinsdag en woensdag 24 en 25 januari 2023. Wilt u ook deze training volgen? Meer informatie kunt u hier vinden.

Marco van de Pavoordt

Marco van de Pavoordt

Valt uw bedrijf onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) of de Aanvullende Risico Inventarisatie & Evaluatie (ARIE), dan is de kans groot dat u een Veiligheidsbeheersysteem, afgekort VBS, heeft. Het VBS heeft als doel het inzichtelijk maken en beheersen van de risico’s van werken met gevaarlijke stoffen en komt voort uit het Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO).

Afhankelijk of uw inrichting een hoge drempel Brzo inrichting is of een lage drempel, of ARIE inrichting, zal u uw PBZO en VBS respectievelijk ieder jaar of om de drie jaar volledig moeten inspecteren. Dit noemen wij zogeheten interne audits op het VBS. Kuiper & Burger voert al langere tijd deze interne audits uit op PBZO en VBS voor verschillende klanten. Wilt u ook grip krijgen op verplichtingen uit het Brzo ‘15 of ARIE m.b.t. het PBZO en VBS dan kunnen wij u hierbij helpen en ondersteunen.

Neem contact met ons op via de telefoon of per mail. Kuiper & Burger helpt u graag verder.

Ook deze winter luidt er vanuit de overheid nog steeds een dringend advies om zoveel mogelijk thuis te werken. Veel thuiswerkers verbruiken deze winter niet alleen meer stroom, maar bij hen staat deze winter de verwarming in huis waarschijnlijk ook vaker en langer aan wat zorgt voor extra stookkosten.

Uit onderzoek van EasySwitch.nl blijkt dat 88% van de Nederlanders daarom verwacht dat de energiekosten van thuiswerkers dit najaar hoger worden.

Normaal gesproken verbruikt een gemiddeld huishouden in de winter al een derde meer elektriciteit en tot wel acht keer meer gas, terwijl de verwarming meestal alleen in de avond aan staat. Aangezien veel mensen deze winter vanuit huis werken is er geen sprake meer van piekmomenten, maar ligt het algemene energiegebruik de hele dag door hoger. Dit betekent dat de energiekosten in de koude maanden van herfst en winter van 2020/2021 gemiddeld zo’n 115 euro per maand hoger kunnen uitvallen voor thuiswerkers.

Uit onderzoek van EasySwitch.nl blijkt dat ruim 55%van de Nederlanders vindt dat werkgevers een deel van de energiekosten moeten betalen wanneer hun werknemers deze winter vanuit huis werken.

Bron: Energienieuws

Tripod applicatie TR2 is live

Na een lang proces van trial en error is het zo ver, de nieuwe Tripod applicatie is online! De afgelopen maanden zijn wij van Kuiper & Burger in samenwerking met applicatieontwikkelaar Webmen druk bezig geweest met het ontwikkelen van de nieuwe TR2 applicatie. Los van het feit dat de applicatie in een nieuw jasje zit, zijn er ook nieuwe tools en verbeteringen zodat u nog gemakkelijker uw Tripod incidentanalyses kan maken. De nieuwe TR2 software beschikt onder andere over:

 • Nieuwe tools om uw werk nog gemakkelijker te maken.
 • De nieuwe applicatie gebruikt geen flash meer. Waardoor je het op elke moderne browser kan gebruiken.
 • Uw analyses zijn makkelijk te exporteren naar de meest gebruikelijke bestandsformaten.
 • Maak gemakkelijk overzichtelijke rapporten van uw analyses.
 • Toekomstige updates om uw gebruik en gebruik van onze applicatie alleen maar te verbeteren.

Een Tripod incidentanalyse maken is nog nooit zo eenvoudig geweest! Zou u als lezer van deze Highlight de software eens willen proberen? Vraag direct een proeflicentie aan via tripod@kuiperburger.nl. Momenteel wordt er gewerkt aan een kennisbibliotheek en naslagwerk voor Tripod zodat u als licentiehouder alle kennis beschikbaar heeft. En natuurlijk ondersteunen adviseurs van Kuiper & Burger u graag.

.

Crisis, je moet er niet aan denken, maar alle organisaties kunnen daarmee worden geconfronteerd, ook die van u. Als het gaat over een crisis, zijn er twee soorten bedrijven: bedrijven die risico’s in kaart hebben gebracht en hun bedrijfsprocessen goed op orde hebben en bedrijven die zich niet kunnen voorstellen dat zoiets bij hun zou kunnen gebeuren. De gevolgen die een crisis heeft, zijn helemaal  afhankelijk van of het bedrijf zich erop had voorbereid. Een goede voorbereiding kan veel leed voorkomen.

Wanneer is er een crisis?

Er zijn legio soorten crisis. Een crisis kan een brand zijn, een ongeluk met gevaarlijke stoffen, gewonden of doden na een ongeluk op de werkvloer, maar ook computersystemen die gehackt worden of media-aandacht met negatieve impact voor het bedrijf.
Met andere woorden: een crisis is een situatie waarbij het continuïteit van het bedrijf ernstig wordt bedreigd.

De kenmerken van een crisis zijn:

 • Er is een substantiële dreiging voor het bedrijf.
 • Er is veel onzekerheid.
 • Een crisis ontstaat plotseling.
 • Er moet snel worden gehandeld.

Als er goed wordt gereageerd, kan vaak worden voorkomen dat de gevolgen escaleren. In vergelijking met enkele decennia geleden, is een goede voorbereiding veel belangrijker geworden. Er zijn meer externe dreigingen, zoals bijvoorbeeld softwaresystemen die aangevallen kunnen worden. De snelheid waarmee via sociale media negatieve berichten (kunnen) worden verspreid, is een andere nieuwe bedreiging met potentieel grote gevolgen.

Een crisis ontstaat altijd plotseling. Hierdoor leeft het gevoel dat organisaties per definitie onvoorbereid zijn. Als ze immers het probleem hadden zien aankomen, hadden ze wel maatregelen genomen de crisis te voorkomen. Toch kun je je op een crisis voorbereiden. Bijvoorbeeld door mogelijke crisisscenario’s te inventariseren en met het aanwijzen van de personen die bij een crisis een rol krijgen. Als je dit crisisteam zich goed laat voorbereiden, weegt deze investering ruimschoots op tegen de schade die tijdens de crisis kan ontstaan.

Een crisis en daarna?

Niet meteen maatregelen nemen! Eerst nadenken!

Om te voorkomen dat een zelfde voorval in de toekomst weer op kan treden, hebben bedrijven na afloop van een crisis vaak de neiging om direct maatregelen te treffen. Als eerst de rust wordt genomen om het incident systematisch te analyseren kan worden voorkomen dat de verkeerde maatregelen worden genomen. Het is niet voldoende om alleen te kijken naar de directe oorzaak van het incident dat tot een crisis leidde, ook achterliggende oorzaken moeten beschouwd worden. Wanneer niet voldoende naar de achterliggende oorzaak wordt gekeken, is de kans groot dat de veiligheid maar beperkt wordt verbeterd. Denk bijvoorbeeld aan het investeren in een beter alarmeringssysteem bij een incident waar het alarmsysteem wel heeft gewerkt, maar waarbij er niet op het alarm is gereageerd. Het is mogelijk dat het alarm wel is opgemerkt, maar dat door te hoge werkdruk er niemand iets deed, of dat iedereen dacht dat iemand anders dit op zou lossen. Een beter alarmsysteem gaat in deze gevallen niet ertoe leiden dat het veiliger wordt.

Een ander risico is het nemen van disproportionele maatregelen om ten koste van alles te voorkomen dat een soortgelijk incident zich kan herhalen. Bijvoorbeeld door het opleggen van allerlei nieuwe eisen aan medewerkers en te stringente procedures en werkinstructies. Dit is de bekende regelreflex: “er moeten na een incident meer regels komen”. De kosten hiervan kunnen behoorlijk oplopen. De veiligheid op de werkvloer is meer gebaat bij het kijken naar het hele plaatje en de beschikbare middelen gebruiken voor maatregelen die nog verschil kunnen maken.

Training Tripod incidentenanalyse-methode

Niet alle incidenten leiden tot een crisis. Een incident kan wel uitmonden in een crisis. Het beheersen van een crisis is met name communicatie. Het beheersen van een incident is met name technisch. De lessen die geleerd kunnen worden na een incident die tot een crisis heeft geleid of de voorbereiding op dit incident is daarom ook afhankelijk van of je dit benadert vanuit het incident of de crisis. Kuiper & Burgen kan ondersteunen bij het inventariseren van mogelijke incidenten die op kunnen treden en de maatregelen die genomen kunnen worden om dit te voorkomen of om de gevolgen te beperken.

Wanneer er toch een incident, of belangrijke bijna-incident, is opgetreden kan Kuiper & Burger u ook helpen met de incidentenanalyse, waarbij wij gebruik maken van de Tripod incidentenanalyse-methode. Deze methode ondersteunt u door alle informatie die relevant is voor de analyse van het incident naar boven te halen. De Tripod methode inventariseert eerst de falende veiligheidsvoorzieningen. Daarna worden dieper gekeken: Wat zijn de directe aanleidingen, wat waren de omstandigheden en wat zijn de achterliggende oorzaken. Alle organisatorische lagen worden betrokken: directie, management, medewerkers. Daarbij wordt alle kennis die beschikbaar is gebruikt, zodat de echte oorzaken helder worden. Het doel van de Tripod methode is niet het zoeken naar een schuldige, maar om te leren van een incident, zodat het gehele bedrijfsproces dat heeft geleid tot de crisis, wordt verbeterd, waardoor een volgend identiek incident wordt voorkomen maar ook een scala aan vergelijkbare incidenten. Het maakt het bedrijfsproces inzichtelijk zodat verbeteringen daarin mogelijk worden.

Daarbij hebben wij speciale software in eigendom, waarmee de Tripod-boom wordt gemaakt voor het incident. Hierdoor wordt op 1 A4 duidelijk wat er gebeurd is, hoe het gebeurd is en waarom het gebeurd is.

De expertise op het gebied van incidentanalyse willen we graag ook delen, door het geven van 2-daagse trainingen in de toepassing van de Tripod-methode. De kosten hiervoor zijn €1.200,– per deelnemer (excl. BTW). Het is uiteraard ook mogelijk een in-company training te geven of een korte Masterclass.  Elke deelnemer krijgt tevens korte tijd gratis toegang tot de software om te kunnen oefenen. Bekijk alle informatie over onze trainingen.

Uiteraard kunt u ook een licentie nemen op de software. Het is een webtool, dus er hoeft geen software op uw eigen systeem te worden gezet. Een licentie is er al vanaf €500,– excl. BTW. Voor meer informatie hierover kunt u vragen naar mijn collega Marco van de Pavoordt.

Masterclass crisismanagement

Samen met onze partner ITP Groep* heeft Kuiper & Burger een Masterclass crisismanagement voorbereid waar u als bedrijf een aantal scenario’s kunt trainen. Dit is een in-company training, omdat dan alle spelers uit het crisisteam dezelfde simulatie beleven en ook met elkaar tot de beste afspraken kunnen komen.

*) ITP Groep heeft expertise in verschillende sectoren, waaronder chemie. ITP Groep adviseert, geeft trainingen, workshops, coacht directies en ontwikkelt crisisoefeningen op maat.

Wat betekent verscherpt toezicht in de praktijk voor een bedrijf en hoe ga je hiermee om?

Iedereen heeft wel eens gehoord van een zorginstelling die onder verscherpt toezicht is geplaatst. Of van een woningcorporatie. Er zijn diverse toezichthouders die bedrijven, verenigingen, stichtingen en instellingen onder verscherpt toezicht kunnen plaatsen. Regelmatig halen dit soort zaken ook het nieuws. Ook in ons vakgebied zijn er toezichthouders die bedrijven onder verscherpt toezicht kunnen plaatsen. Zo kan bijvoorbeeld het Wabo-bevoegd gezag een Brzo-bedrijf onder verscherpt toezicht plaatsen.

Brzo bedrijven

Voor een Brzo-bedrijf (Besluit risico zware ongevallen – de Nederlandse implementatie van de Europese SEVESO-richtlijn), oftewel bedrijven waar significante hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, is de provincie per definitie bevoegd gezag. De omgevingsdienst is het uitvoerend orgaan van de provincie. Er zijn in Nederland zes omgevingsdiensten die toezicht houden op Brzo bedrijven:

 • OD Groningen voor Groningen, Drenthe en Friesland;
 • OD Regio Nijmegen voor Overijssel en Gelderland;
 • OD Noordzeekanaalgebied voor Noord-Holland, Flevoland en Utrecht;
 • RUD Zuid-Holland en Zeeland voor Zuid-Holland en Zeeland;
 • OD Midden-West Brabant voor Noord-Brabant en RUD Zuid-Limburg voor Limburg.

Deze omgevingsdiensten inspecteren jaarlijks de Brzo-bedrijven (lagedrempelbedrijven kunnen een lagere inspectiefrequentie hebben). De inspectie wordt in principe gedaan door een team van Wabo-bevoegd gezag; iSZW, de Veiligheidsregio en, indien van toepassing, de waterkwaliteitsbeheerder. Als uit inspecties blijkt dat er belangrijke zaken onvoldoende op orde zijn of als er ernstige incidenten zijn geweest, kan door het bevoegd gezag besloten worden het bedrijf onder verscherpt toezicht te stellen.

Onder verscherpt toezicht

Als een bedrijf onder verscherpt toezicht is geplaatst, betekent dit onder andere dat dit bedrijf structureel wordt besproken op het hoogste politieke niveau in de provincie. In een overleg tussen de omgevingsdienst en de verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie. Het betekent ook dat de omgevingsdienst maatregelen neemt om er voor te zorgen dat het bedrijf weer veilig wordt. Dit houdt in ieder geval in dat er veel frequenter inspecties zullen zijn, aangekondigd en onaangekondigd. Ook zal handhaving worden gestart, zoals met (extra) lasten onder dwangsom die nauwgezet worden opgevolgd door de omgevingsdienst.

Het bedrijf krijgt daardoor extra druk om te verbeteren die zal resulteren in een forse belasting van de organisatie en mogelijk aanzienlijke extra kosten voor het nemen van maatregelen, het uitvoeren van onderzoeken, inhuren van expertise, etc. Dit moet niet onderschat worden. Ook zal door de omgevingsdienst gevraagd worden om frequent overleg op directieniveau. Dit om de voortgang, ontwikkelingen en zorgen te bespreken.

Meebewegen of verdedigen

Uiteraard heeft het bedrijf de keuze om mee te bewegen of zich juist juridisch te verdedigen. Wanneer uitsluitend juridisch verdedigd wordt, zal de omgevingsdienst zich waarschijnlijk meer zorgen gaan maken. Het gaat hen er om dat een forse verbeterslag wordt gemaakt en bij pure juridische verdediging zal die niet te zien zijn. Aan de andere kant kun je als bedrijf van mening zijn dat het bevoegd gezag onredelijke eisen stelt en is het een goed recht je daartegen te verzetten. Een vorm van evenwicht tussen beiden lijkt dan ook logisch.

Het kan zo maar zijn dat er bij het bedrijf niet alleen technische verbeteringen moeten plaatsvinden, maar ook een echte verandering in werkwijze op moet treden. Hoe kijkt men aan tegen de problematiek? Dit heeft vaak te maken met de bedrijfscultuur. Als dit aan de orde is, kan dit niet eenvoudig worden opgelost.

Het is daarom belangrijk dat het bedrijf een goede strategie kiest hoe om te gaan met het verscherpte toezicht en hoe weer afdoende “in control” te komen. Bij verscherpt toezicht kan het zomaar gebeuren dat het bedrijf de regie kwijtraakt en geleefd wordt door de inspecties en wat daar bij komt kijken. Het bedrijf moet de regie weer terugkrijgen om op gegeven moment weer van het verscherpte toezicht af te komen.

Verscherpt toezicht is niet iets van een paar maanden, maar eerder een traject van minimaal 1 jaar en vaak minimaal 2 jaar. Aan de andere kant, als een bedrijf meerdere jaren onder verscherpt toezicht blijft, is er iets fundamenteels aan de hand dat niet verbeterd wordt. Op dat moment zal de handhaving naar mijn verwachting nog stringenter worden, richting stillegging.

Contact over verscherpt toezicht

Conclusie van bovenstaande is: zorg dat uw bedrijf niet onder verscherpt toezicht komt te staan. Blijf “in control”. Mocht het u toch overkomen neem de juiste acties om onder verscherpt toezicht uit te komen. Wij weten inmiddels hoe met verscherpt toezicht om te gaan, maar vooral ook hoe dit te voorkomen. Neem contact met ons op.

De aarde warmt op en dat heeft gevolgen voor ons klimaat. De opwarming wordt veroorzaakt doordat er steeds meer broeikasgassen, zoals CO₂, in de lucht zitten. We kunnen de opwarming niet terugdraaien, maar we kunnen het wel afremmen, als we maatregelen treffen en minder CO₂ uitstoten.

Verstoorde balans

Koolstofdioxide (CO2) komt van nature in onze atmosfeer voor. Planten hebben dit gas nodig om te kunnen groeien. Met behulp van zonne-energie en water wordt de koolstofdioxide omgezet in zuurstof en koolhydraten (suikers). Als de plant afsterft worden de koolhydraten weer omgezet in CO₂dat vervolgens weer in onze atmosfeer terechtkomt. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het verbranden of rotten van de plant en als de plant wordt opgegeten, via de mest. Olie, aardgas en kolen zijn de zogenaamde fossiele brandstoffen. Deze bevatten koolstof die miljoenen jaren geleden door planten is vastgelegd, maar die nooit is vrijgekomen bij het sterven van de plant, omdat het niet in contact kwam met zuurstof en het afbraakproces niet op gang kon komen. Omdat we deze fossiele brandstoffen nu op grote schaal gebruiken, neemt de CO₂concentratie in de atmosfeer toe en hebben we het natuurlijke evenwicht verstoord. Om ons huidige leefklimaat te beschermen moeten we daarom op zoek naar manieren om minder energie te gebruiken, alternatieve energiebronnen vinden zonder koolstof, of de broeikasgassen uit de atmosfeer halen. Het liefst een combinatie van al deze opties.

Glastuinbouw als partner voor afvalverbranding

Een van de terreinen waar de uitstoot van CO2 verminderd kan worden is de glastuinbouw. Deze sector verbruikt momenteel ca. 10% van de fossiele brandstoffen in Nederland. Hier is dus veel te winnen. In de glastuinbouw wordt aardgas verstookt om, naast warmte en elektriciteit, CO2 te produceren om de groei van tomaten, paprika’s en andere gewassen te bevorderen. Wat zuurstof is voor een mens, is CO2 voor een plant. De glastuinbouw is een sector waar hard wordt gewerkt aan verduurzaming en vernieuwing. Vergeleken met andere sectoren hebben zij afgelopen jaren al grote stappen gezet om duurzamer te worden. In Nederland wordt veel van ons afval verbrand. De warmte die hierbij vrijkomt wordt vaak hergebruikt als stadsverwarming, om woningen van warm water te voorzien. Dit is al een stap om minder fossiele brandstoffen te gebruiken, maar er kan bij het verbranden van afval nog meer winst behaald worden. Bij de verbranding van afval komt namelijk ook CO₂ vrij die normaal gesproken in de atmosfeer terechtkomt. Omdat er in de kassenteelt veel aardgas wordt verstookt met als enigdoel om extra CO₂in de kas te krijgen zodat de planten sneller groeien, zou het toch mooi zijn als er een mogelijkheid is om de CO₂ uit de verbrandingsgassen af te vangen en bij de telers in de kas te krijgen: de ultieme win-win situatie.

Het proces

In de laatste jaren zijn meerdere projecten gestart om CO2 af te vangen bij de verbranding van ons huisvuil en dit vervolgens te leveren aan de glastuinbouw. De CO2 moet eerst vloeibaar gemaakt worden om het met tankwagens te kunnen vervoeren. Ondanks dat het afvang proces ook energie kost, levert het een aanzienlijke milieuwinst op doordat de tuinders geen aardgas meer hoeven te stoken voor de productie van CO2. 1.000 kg afgevangen CO2 bespaart ca. een 500 kg fossiele CO2 uit aardgas.Dit proces vindt alleen plaats gedurende de zomermaanden. In de winter moeten de kassen namelijk ook worden verwarmd en dit gebeurt meestal met aardgas. De verbrandingsgassen hiervan bevatten voldoende CO2, waardoor het niet nodig is om deze van elders te halen.  Op dit moment wordt op twee plaatsen in het land CO2 afgevangen bij afvalverbrandingsinstallaties, drie andere afvalverbrandingsinstallaties zijn bezig het te realiseren. De CO2 wordt nog alleen geleverd aan tuinders, maar er zijn meer mogelijkheden zoals bijvoorbeeld levering aan de voedselsector.

De expertise van vergunningverlening

Voor het afvangen van CO2 uit rookgassen bij afvalverbranders moet een installatie geplaatst worden. Voordat de installatie gebouwd kan worden gaat een lang proces van vergunningverlening vooraf. Omdat de rookgassen als afvalstof moeten worden gezien en een bewerking nodig is om de CO2 af te vangen moet zelfs een Milieueffectrapportage worden opgesteld. Bij Kuiper & Burger zijn wij al bij de vergunningverlening van drie van dit soort installaties betrokken geweest, waarbij we ook het hele traject, tot en met de afronding, hebben begeleid. Bedrijven zien soms op tegen het vergunningsproces en het traject van de milieueffectrapportage. Het vraagt kennis en expertise die bedrijven in het algemeen niet zelf in huis hebben. Voor Kuiper Burger is dit soort complexe trajecten meer dan gewoon werk. We raken erdoor geïnspireerd, omdat wij zo heel concreet kunnen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Al jaren voert Kuiper & Burger incidentenonderzoeken uit, onder andere met de Tripod methodiek. De Tripod methodiek is een goede, eenvoudige, overzichtelijke manier om de echte, achterliggende oorzaak (latente fout) van een incident te vinden.

De Tripod incidentenanalyse inventariseert eerst de falende veiligheidsvoorzieningen. Daarna worden de falende beveiligingen/maatregelen geanalyseerd op directe oorzaken, de omstandigheden en vervolgens de achterliggende oorzaken. Door deze oorzaken, omstandigheden en achterliggende oorzaken helder te hebben, kunnen maatregelen worden genomen om een scala van vergelijkbare incidenten te voorkomen. Het incident met de falende veiligheidsvoorzieningen, de directe oorzaken, de omstandigheden en de achterliggende oorzaken worden gevisualiseerd in een Tripod boom.

Kuiper & Burger heeft een volgende belangrijke stap gezet om de ambitie om een expertise centrum op dit gebied te worden te realiseren. Door een samenwerking aan te gaan met Safety Solutions Consultants (SSC), kan Kuiper & Burger nu ook Tripod bèta software aanbieden. Meer informatie over de software vindt u hier.

Tripod bèta software is eenvoudige en toegankelijke software waarin gebruikers in staat zijn om een Tripod boom te maken ter ondersteuning van incidentenonderzoeken. Tevens kunnen hiermee bowtie risico-inventarisaties worden gemaakt.

Marco van de Pavoordt, directeur en senior adviseur bij Kuiper & Burger, heeft al vele incidentenonderzoeken uitgevoerd en diverse Masterclasses gegeven op dit gebied. Daarnaast heeft hij als gastdocent  aan de Hogeschool Rotterdam, afdeling chemische technologie, colleges incidentenonderzoek gegeven en zal dit in 2019 wederom doen. “De Tripod methodiek geeft op effectieve en overzichtelijke wijze een goed inzicht in wat er is gebeurd, hoe het is gebeurd en ook waarom het is gebeurd. De methodiek helpt om effectief verder te komen dan de oorzaak aan een menselijke fout toe te wijzen”.

Berichtnavigatie