Maatwerkonderzoek

Soms heeft u een maatwerkonderzoek nodig, oftewel een niet standaard onderzoek. Indien dit onderzoek valt binnen milieu, veiligheid of ruimtelijke ordening kunnen wij dat onderzoek zeer waarschijnlijk voor u uitvoeren. 

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
Quantitative Risk Assessment
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Emissie – immissietoets
ABM-toets
ZZS-toets
NRB-toets
PGS-toets
Bref / BBT-toets
Due diligence
Quickscan
Haalbaarheidsonderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Brandveiligheid

Voor automatische brandbeheersingssystemen, zoals sprinklers en schuim-blussystemen moeten uitgangspunten documenten (UPD) worden opgesteld, die tevens worden beoordeeld door certificerende instanties en bevoegd gezag. Ook overkoepelende brandveiligheidsplannen of masterplannen kunnen belangrijke documenten zijn voor uw bedrijf. Via ons netwerk verzorgen wij deze documenten voor u.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Quantitative Risk Assessment
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Emissie – immissietoets
ABM-toets
ZZS-toets
NRB-toets
PGS-toets
Bref / BBT-toets
Due diligence
Quickscan
Haalbaarheidsonderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Quantitative Risk Assessment

Bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), zoals Brzo-bedrijven moeten verplicht een actuele QRA hebben. Dit geldt ook voor bedrijven die vanuit de Arbowet onder de ARIE-regeling vallen (Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie). Via ons netwerk verzorgen wij de QRA en stellen wij de verantwoording van het groepsrisico op.

Ook kan juist het omgekeerde nodig zijn, oftewel er zijn risico’s in de omgeving zoals Brzo-bedrijven, buisleidingen, spoorverbindingen of (snel)wegen en wilt u weten of uw plannen wel passen. Wij beoordelen voor u of de externe veiligheidsrisico’s passen.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Emissie – immissietoets
ABM-toets
ZZS-toets
NRB-toets
PGS-toets
Bref / BBT-toets
Due diligence
Quickscan
Haalbaarheidsonderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Geluidsonderzoek

Wanneer uw activiteiten geluid maken – en dat is bijna altijd – is een geluidsonderzoek vaak noodzakelijk. Via ons netwerk voeren wij dat voor u uit.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Geuronderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Emissie – immissietoets
ABM-toets
ZZS-toets
NRB-toets
PGS-toets
Bref / BBT-toets
Due diligence
Quickscan
Haalbaarheidsonderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Geuronderzoek

Wanneer u met stoffen werkt die (sterk) geurend zijn, is een geuronderzoek vaak noodzakelijk. Via ons netwerk voeren wij dat voor u uit.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Emissie – immissietoets
ABM-toets
ZZS-toets
NRB-toets
PGS-toets
Bref / BBT-toets
Due diligence
Quickscan
Haalbaarheidsonderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Luchtkwaliteitsonderzoek

Voor een vergunning dient er normaliter getoetst te worden aan de Wet luchtkwaliteit. Soms kan dit eenvoudig via een Niet In Betekenende Mate toets (NIBM-toets), die wij zelf voor u uitvoeren. Soms is een uitgebreider onderzoek noodzakelijk dat wij via ons netwerk uitvoeren.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Emissie – immissietoets
ABM-toets
ZZS-toets
NRB-toets
PGS-toets
Bref / BBT-toets
Due diligence
Quickscan
Haalbaarheidsonderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Ecologisch onderzoek soortenbescherming

Bescherming van bedreigde dieren en planten (soorten) is tevens onderdeel van de Wet natuurbescherming. Wanneer u een braakliggend terrein gaat ontwikkelen dient er eerst een zgn. quickscan flora en fauna uitgevoerd te worden om te beoordelen of er (mogelijk) beschermde soorten aanwezig zijn. Via ons netwerk zorgen wij er voor dat deze quickscan wordt uitgevoerd. Indien blijkt dat er beschermde soorten aanwezig zijn, ondersteunen wij u met eventueel nader onderzoek of een ontheffing.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Emissie – immissietoets
ABM-toets
ZZS-toets
NRB-toets
PGS-toets
Bref / BBT-toets
Due diligence
Quickscan
Haalbaarheidsonderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Stikstofdepositie

De Wet natuurbescherming eist dat aangewezen gebieden (de Natura 2000-gebieden) beschermd worden. Dit gaat niet alleen over stikstofdepositie, maar ook over verstoring door b.v. geluid, licht en waterverontreiniging. Maar de meeste bedrijven liggen op een redelijke afstand van deze gebieden, waardoor het in de praktijk vaak alleen over stikstofdepositie gaat.

Wij inventariseren uw stikstofbronnen en modelleren dat in het verplichte AERIUS calculator programma. Wij doen dat zowel voor de bouwfase als de gebruiksfase. Als blijkt dat uw plannen een te hoge stikstofdepositie geven, denken wij met u mee hoe dit op te lossen. Als gewenst stellen wij ook de benodigde aanvraag voor een vergunning op.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Incidentenonderzoek
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Emissie – immissietoets
ABM-toets
ZZS-toets
NRB-toets
PGS-toets
Bref / BBT-toets
Due diligence
Quickscan
Haalbaarheidsonderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Incidentenonderzoek

Is er bij u een incident geweest en moet u daarnaar onderzoek doen? Of wilt u maximaal leren van incidenten en near misses? Wij kunnen dit incident voor u onafhankelijk onderzoeken, waarbij wij, afhankelijk van het incident of uw wensen, verschillende analysemethodieken kunnen inzetten voor incidentenonderzoek.

Incidenten en near-misses

Helaas kan ook bij uw bedrijf een incident of near-miss plaatsvinden. Het is belangrijk een incident grondig te analyseren met behulp van een incidentenonderzoek. Vaak wordt enkel de directe oorzaak geïdentificeerd. Door middel van een goed incidentenonderzoek achterhaalt u niet alleen de directe oorzaken, maar ook de achterliggende oorzaken zodat er effectieve maatregelen getroffen kunnen worden om incidenten in de toekomst te voorkomen.

Onze methodieken voor incidentenonderzoek

Wij voeren graag samen met u een incidentenonderzoek uit. Hiervoor beschikken wij over verschillende analyse methodieken zoals Tripod Bèta, Root Cause Analyse (RCA) en 5x why. Tripod Bèta staat internationaal bekend als één van de beste methodieken. De methode maakt de hele keten inzichtelijk zodat er grondige conclusies kunnen worden getrokken en er vervolgens effectieve maatregelen worden genomen. Wij hebben hierin onze eigen software waarvoor u een licentie kunt aanschaffen. Daarnaast geven wij ook trainingen waarin wij aan de hand van praktijkcasussen uitleggen hoe een incidentonderzoek uitgevoerd word.

Vragen over incidentenonderzoek

Heeft u een incident dat u wilt laten onderzoeken? Heeft u vragen over incidentenonderzoek? Neem dan contact met ons op

Andere onderzoeken

Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Emissie – immissietoets
ABM-toets
ZZS-toets
NRB-toets
PGS-toets
Bref / BBT-toets
Due diligence
Quickscan
Haalbaarheidsonderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Vervoersplan

Om geen onnodige vervoersbewegingen te maken moeten bedrijven een vervoersplan hebben, waarin enerzijds modaliteitskeuzes worden gemaakt en anderzijds maatregelen worden getroffen binnen de betreffende modaliteiten. Wij stellen dit vervoersplan voor u op.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Onderzoek energiebesparing
Emissie – immissietoets
ABM-toets
ZZS-toets
NRB-toets
PGS-toets
Bref / BBT-toets
Due diligence
Quickscan
Haalbaarheidsonderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Berichtnavigatie