Omgevingsmanagement

Het kan verstandig zijn om actief omwonenden, buurbedrijven, wethouders of milieuorganisaties te benaderen met uw plannen. Met een goede aanpak kunt u mogelijke weerstand verminderen of zelfs wegnemen. Met de Omgevingswet wordt participatie van de omgeving belangrijker. Wij hebben ruime ervaring met omgevingsmanagement in complexe situaties en helpen u te komen tot een goede aanpak en uitvoering.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere vergunning diensten

Managementsystemen
Milieueffectrapportages
Vergunningprocedures
Haalbaarheidsonderzoeken
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Milieueffectrapportages

Een milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieueffecten van een plan of project in beeld. Aan de hand van deze rapportage kan de overheid de milieueffecten meenemen bij haar besluit over het plan of project.

Doel van het MER

In een MER worden de verwachtte effecten voor het milieu beschreven evenals de te verwachtte ontwikkeling van het milieu indien de activiteit niet wordt uitgevoerd. Het beschouwen van alternatieven is een belangrijk onderdeel van het MER zodat de verschillende effecten in beeld komen en met elkaar kunnen worden vergeleken. Wanneer er kennis ontbreekt om bijvoorbeeld langetermijneffecten in te schatten, moet dit worden meegenomen als tekortkoming.

Wanneer heb je het nodig?

Uit het Besluit milieueffectrapportage volgt of een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen en een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het uitbreiden van een vliegveld, het bouwen van een chemische fabriek of bij het aanleggen van een weg.

Voor plannen en projecten die genoemd worden in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. volgt de verplichting om te beoordelen of vanwege de omstandigheden waaronder de activiteit wordt ondernomen een MER moet worden opgesteld. Het doel van deze m.e.r.-beoordeling is om zo vroeg mogelijk de gevolgen op het milieu te toetsen en in kaart te brengen.

Milieueffectrapportage nodig?

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. De adviseurs van Kuiper & Burger hebben ervaring met het opstellen van milieueffectrapporten voor diverse bedrijven. We bespreken graag samen het project en afhankelijk van de wensen voeren wij van A tot Z de werkzaamheden uit. Van het vaststellen van de inhoud tot het schrijven van het uiteindelijke rapport. Wij zorgen ervoor dat de m.e.r.-procedure beheersbaar blijft. Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op

Andere vergunning diensten

Managementsystemen
Vergunningprocedures
Haalbaarheidsonderzoeken
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Vergunningprocedures

Het proces van het verkrijgen van een vergunning start met een inventarisatie van uw wensen en de mogelijke gevolgen voor de bestaande vergunning. Dan start het traject van het verzamelen van alle benodigde gegevens en het verwerken tot een vergunningaanvraag. Tijdens dit traject vindt meestal overleg plaats met het bevoegd gezag over de stukken die worden ingediend. Op die manier voorkomen we dat er na het indienen nog onverwachte vragen opkomen. Vervolgens zorgen wij voor een tijdige indiening van een volledige en vergunbare vergunningaanvraag.

Begeleiding

Na het indienen van de aanvraag begeleiden wij de procedure, om vertraging zoveel mogelijk te voorkomen. We beoordelen de conceptvergunning en de definitieve vergunning, om ervoor te zorgen dat u niet met onredelijke vergunningvoorschriften wordt geconfronteerd of teveel in uw bedrijfsvoering wordt belemmerd. We vertellen u graag meer over het proces vergunningen aanvragen en begeleiden.

Vergunningen aanvragen en begeleiden

Wij starten met onderzoeken welke activiteiten u wilt gaan uitvoeren en met welke toekomstige ontwikkelingen rekening gehouden moet worden. Een vergunning moet hierop immers berekend zijn. Daarnaast bespreken wij de risico’s in de procedure en bepalen wij samen met u hoe we hiermee om kunnen gaan. Als er geen quickscan is uitgevoerd, zoeken wij uit welke vergunningen nodig zijn en of uw plannen inpasbaar zijn. Dit geldt met name voor bedrijven met een bovengemiddelde complexiteit, zoals Brzo-, IPPC- en afvalverwerkende bedrijven. In overleg met u stemmen we af wat de meest praktische strategie is voor de aanpak van de vergunningprocedures. Wij verzorgen voor u alle vergunningen die met het milieu en de omgeving te maken hebben. Dit zijn onder andere:

  • Omgevingsvergunning in het kader van de Wabbo (o.a. bouw, milieu, kap, etc.)
  • Vergunning Wet Natuurbescherming inclusief AERIUS berekening.
  • Vergunning Waterwet.
  • Ruimtelijke procedures (o.a. afwijking bestemmingsplan)

Dan start het traject van het verzamelen van alle benodigde gegevens en het verwerken tot een vergunningaanvraag. Tijdens dit traject vindt meestal overleg plaats met het bevoegd gezag over de stukken die worden ingediend. Op die manier voorkomen we dat er na het indienen nog onverwachte vragen opkomen. Vervolgens zorgen wij voor een tijdige indiening van een volledige en vergunbare vergunningaanvraag. Na het indienen van de aanvraag begeleiden wij de procedure, om vertraging zoveel mogelijk te voorkomen. We beoordelen de conceptvergunning en de definitieve vergunning, om ervoor te zorgen dat u niet met onredelijke vergunningvoorschriften wordt geconfronteerd of teveel in uw bedrijfsvoering wordt belemmerd.

Brzo en Bevi, RIE en IPPC en afvalverwerkende bedrijven

Voor deze bedrijven geldt extra wet- en regelgeving zoals het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit risico zware ongevallen 2015 (Brzo), de Richtlijn industriële emissies (RIE) met daaraan gekoppeld IPPC-installaties en speciale onderdelen in de Regeling omgevingswet (Mor) en het Landelijk Afvalbeheer Plan III (LAP) voor afvalverwerkende bedrijven. Wij kennen deze regels goed en beoordelen of deze voor uw bedrijf van toepassing zijn en wat dit precies voor u betekent. Indien nodig stellen wij voor u het Preventiebeleid zware ongevallen (PBZO), het Veiligheidsbeheersysteem (VBS) en het Veiligheidsrapport (VR) inclusief Kwantitatieve risico analyse (QRA) en Milieurisico analyse (MRA) op. IPPC-installaties toetsen wij aan de relevante Bref-documenten om te beoordelen of deze aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT) voldoen. Voor afvalverwerkende bedrijven toetsen wij de verwerking aan de minimumstandaarden uit het LAP en stellen wij het Acceptatie & Verwerkingsbeleid op inclusief een beschrijving van de Administratieve Organisatie en Interne Controle (A&V en AO/IC).

Overige toetsingen en onderzoeken

Bij een vergunningaanvraag zijn vaak toetsingen of onderzoeken nodig zoals een ABM-toets, PGS-toets, geluidsonderzoek, luchtonderzoek, geuronderzoek, etc. Sommige toetsen of onderzoeken doen wij zelf, andere worden door gespecialiseerde bureaus uitgevoerd. Wij zorgen er voor dat ook die onderzoeken worden uitgevoerd en coördineren deze.

Omgevingsmanagement

Het kan verstandig zijn om actief omwonenden, buurbedrijven, wethouders of milieuorganisaties te benaderen met uw plannen. Met een goede aanpak kunt u mogelijke weerstand verminderen of zelfs wegnemen.. Met de Omgevingswet wordt participatie van de omgeving belangrijker. Wij hebben ruime ervaring met omgevingsmanagement in complexe situaties en helpen u te komen tot een goede aanpak en uitvoering.

Zienswijze, bezwaar en beroep

Een verleende vergunning is niet altijd positief. Zowel uw eigen vergunning als een vergunning verleend aan een andere partij kan zaken bevatten die uw bedrijfsvoering direct of indirect belemmeren. Denk bijvoorbeeld aan (te) strenge emissie-eisen of een buurbedrijf dat (te) veel milieu ruimte inneemt. Wij schrijven zienswijzen op ontwerpvergunningen en bezwaar- en beroepschriften als de vergunning eenmaal verleend is. Daarnaast adviseren we u over de juridische procedures en kunnen u vertegenwoordigen bij de rechtbank of de Raad van State, samen met een advocaat of zelfs in plaats daarvan.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere vergunning diensten

Managementsystemen
Haalbaarheidsonderzoeken
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Haalbaarheidsonderzoeken

Als u een nieuwe ontwikkeling wilt starten, kan het verstandig zijn om eerst de haalbaarheid daarvan in kaart te brengen. Wij doen dat op vergunbaarheid en inpasbaarheid en brengen in kaart welke vergunningen nodig zijn. Tevens brengen wij de doorlooptijden van deze vergunningen in beeld en kijken wij naar aspecten die mogelijk risicovol en kostbaar zijn of kunnen leiden tot onvergunbaarheid en brengen die zo goed mogelijk (kwantitatief) in beeld.

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere vergunning diensten

Managementsystemen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Handhaving

Elk bedrijf wordt periodiek geïnspecteerd door de overheid. Wanneer overtredingen worden geconstateerd kunnen, afhankelijk van de ernst van de overtreding en de reputatie van uw bedrijf, verschillende handhavingstrajecten worden gestart. Dit is uiteenlopend van een mondelinge opmerking, een handhavingsbrief tot aan een last onder dwangsom en bestuursdwang. Uw bedrijf kan zelfs onder verscherpt toezicht worden geplaatst. Ook klachten uit de omgeving kunnen aanleiding zijn voor handhavingstrajecten.

We helpen u pragmatische oplossingen te creëren en die te implementeren in goed overleg met bevoegd gezag of buren. Tevens houden we oog voor de juridische aspecten, schrijven zienswijzen en indien nodig gaan wij met u naar de bezwarencommissie of de rechter.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere huisadviseur diensten

Omgevingswet
Bijhouden ontwikkelingen Wet- en regelgeving en compliancy
Management systemen
SHEQ/KAMV ondersteuning
Opstellen en aanvragen van vergunningen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Bijhouden ontwikkelingen Wet- en regelgeving en compliancy

Wij houden voor u ontwikkelingen in wet- en regelgeving bij, alsmede publicaties van vergunningen en ruimtelijke ontwikkelingen. Wij inventariseren welke wet- en regelgeving voor u relevant is en stellen een compliancy register op zodat u altijd exact weet waaraan u moet voldoen. Op deze manier zorgt u ervoor dat u volledig in control bent.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere huisadviseur diensten

Omgevingswet
Management systemen
SHEQ/KAMV ondersteuning
Opstellen en aanvragen van vergunningen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Managementsystemen

Wij kunnen uw managementsystemen opzetten en implementeren. Ook kunnen wij uw interne auditor zijn, auditplanningen maken, audittraining geven, directiebeoordelingen schrijven of procedures en werkinstructies opstellen.

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere huisadviseur diensten

Omgevingswet
SHEQ/KAMV ondersteuning
Opstellen en aanvragen van vergunningen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

SHEQ/KAMV ondersteuning

Het kan zijn dat u (tijdelijk) extra SHEQ ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld vanwege extra projecten of door afwezigheid van uw eigen SHEQ functionaris. Wij kunnen ondersteuning voor uw afdeling bieden of uw SHEQ-coördinator of SHEQ-manager zijn.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere huisadviseur diensten

Omgevingswet
Opstellen en aanvragen van vergunningen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Opstellen en aanvragen van vergunningen

Wij kunnen alle benodigde aanvragen voor vergunningen op het gebied van milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening voor u opstellen en volledig verzorgen. Dit zijn bijvoorbeeld milieuvergunningen (Wabo), natuurvergunningen (Wnb), lozingsvergunningen (Ww), maar ook milieueffectrapportages (MER) of m.e.r.-beoordelingen, of een melding Activiteitenbesluit en omgevingsvergunning beperkte milieu toets (OBM).

Ook bij andere vergunningen zoals bouwvergunningen, afwijken bestemmingsplan, kapvergunningen, aanlegvergunningen, etc. helpen wij u. Wij bespreken met u de strategie voor het vergunningstraject. Indien nodig voeren wij eerst een haalbaarheidsonderzoek of quickscan uit. Wij stellen de benodigde aanvragen op, zorgen dat alle toetsen en onderzoeken uitgevoerd worden en houden het tijdspad in de gaten. Ook voeren we het overleg met het bevoegd gezag. Uiteraard houden we u volledig op de hoogte en worden alle belangrijke onderwerpen vooraf en achteraf met u besproken. Oftewel, u bent in control ook al ontzorgen wij u. Als de ontwerpvergunning is afgegeven beoordelen wij die en bespreken we deze met u. Indien nodig stellen wij zienswijzen op alsook bezwaar- en beroepschriften.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere huisadviseur diensten

Omgevingswet
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Veiligheid

Veiligheid is een breed begrip. En dat kunnen wij ook breed voor u invullen zowel voor wat betreft externe- als interne veiligheid.

Mogelijk valt uw bedrijf onder de Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (ARIE) vanuit de Arbowet of het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). In dat geval is er een preventiebeleid zware ongevallen (PBZO) nodig met een bijbehorend veiligheidsbeheersysteem (VBS) en eventueel een veiligheidsrapport (VR). Wij stellen al deze documenten voor u op en zorgen voor implementatie hiervan inclusief auditing en beoordeling passend bij uw organisatie. Daarnaast adviseren we hoe Management of Change pragmatisch en effectief kan worden opgezet en uitgevoerd. En voeren een compliance aan wet- en regelgeving uit, zodanig dat u volledig “in control” bent.

Daarnaast voeren wij ook incidentenonderzoeken uit met behulp van Tripod bèta. Wij gebruiken daar onze eigen TR2 software voor en geven trainingen incidentonderzoek.

Onze toegevoegde waarde

Kuiper & Burger is een advies- en ingenieursbureau die onder andere gespecialiseerd is in veiligheid. Met al ruim 25 jaar ervaring met (complexe) Brzo, Bevi en ARIE bedrijven kennen wij veiligheid en helpen u uw veiligheid op een hoger niveau te krijgen en te houden. Wij hebben al vele verschillende onderzoeken en toetsen uitgevoerd, indien nodig samen met ons netwerk en zijn wij een klankbord voor u, bevoegd gezag of uw omgeving.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Onze Veiligheidsdiensten

Verscherpt toezicht
Arboveiligheid
Veiligheidscultuur
Incidenten en near-misses
Audits en beoordeling
Risico inventarisatie
Preventiebeleid zware ongevallen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Berichtnavigatie