De Omgevingswet en uw bedrijf

Als de Omgevingswet op 1 juli 2023 in werking treedt, leidt dit tot gewijzigde regelgeving op het gebied van vooral milieu en ruimtelijke ordening. 26 bestaande wetten, waaronder de Wet milieubeheer, de Wabo, de Waterwet, de Wet natuurbescherming en ca. 60 AMvB’s (besluiten zoals het Activiteitenbesluit of het Bouwbesluit) komen hierbij geheel of gedeeltelijk te vervallen.

Deze wetten en regelingen vormen vandaag het kader waaraan getoetst wordt bij vergunningverlening en regelt de procedures voor meldingen en vergunningen. Een aantal besluiten bevatten ook directwerkende voorschriften waar bedrijven zich aan moeten houden.

Veel inhoudelijke zaken zullen onder de Omgevingswet hetzelfde blijven en voor vergunningen komt overgangsrecht. Er is een risico dat verantwoordelijken binnen bedrijven er daarom vanuit gaan dat alles eigenlijk hetzelfde is gebleven met alleen een ander jasje en zich niet voorbereiden op de Omgevingswet. Zij kunnen dan echter volgend jaar (onaangenaam) verrast worden. Als het de bedoeling was om alles (beleids-)neutraal te houden, was deze hele operatie niet nodig geweest of was het allemaal niet zo complex en hadden we al jaren geleden de overstap naar de Omgevingswet kunnen doen. De stelselwijziging wordt daarnaast ook gebruikt voor inhoudelijke wijzigingen en actualisaties die met het oog op de Omgevingswet afgelopen jaren zijn uitgesteld.

Wat kan K&B voor u betekenen:

  • Wij kunnen u helpen met het actualiseren/vertalen van uw compliance register naar de nieuwe regelgeving. Hiervoor kunnen wij ook voor u inventariseren welke direct werkende regels voor uw bedrijf van toepassing zijn onder de Omgevingswet.
  • De meeste bedrijven krijgen te maken met overgangsrecht. Een deel van de oude regels blijven voorlopig van toepassing. Wij kunnen u helpen bij het uiteenzetten van wanneer u waar aan moet voldoen.
  • In de nieuwe situatie is het denkbaar dat een deel van uw huidige vergunningplichtige activiteiten onder directwerkende regels gaan vallen. Wij kunnen uw huidige vergunning beoordelen op wat nog vergunningplichtig blijft en wat rechtstreeks onder het ‘Besluit activiteiten leefomgeving’ (het ‘Bal’, de opvolger van onder andere het Activiteitenbesluit) of lokale regels gaat vallen. Ook hier is overgangsrecht van toepassing.
  • Het Activiteitenbesluit komt te vervallen. Voor een deel zullen milieubelastende activiteiten worden geregeld in het Besluit activiteiten leefomgeving. Maar niet elke milieubelastende activiteit uit het Activiteitenbesluit komt terug in het Bal. Een deel van de milieubelastende activiteiten uit het Activiteitenbesluit komen in het omgevingsplan van de gemeente te staan. Wij kunnen u helpen met het wegwijs worden in zowel de systematiek van het Bal als in het nieuwe omgevingsplan.

Uw specifieke wensen en behoeften zijn uniek. Samen kijken we wat het beste bij u past: een korte incompany training, samen met uw SHEQ-manager naar specifieke gevolgen voor uw bedrijf kijken, en/of ondersteuning op afroep waarbij uw medewerkers de vrijheid hebben om contact op te nemen voor beantwoording van concrete vragen.

Naast incompany trainingen geven wij ook diverse masterclasses op deelonderwerpen van de Omgevingswet. Hier kunt u zien welke masterclasses gepland staan.

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere huisadviseur diensten

Handhaving
Bijhouden ontwikkelingen Wet- en regelgeving en compliancy
Management systemen
SHEQ/KAMV ondersteuning
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

ZZS-toets

Gebruik of aanwezigheid van Zeer Zorgwekkende Stoffen en potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS en (p)ZZS) dienen zoveel mogelijk voorkomen en/of geminimaliseerd te worden. De overheid wil inzicht hebben welke (p)ZZS bij u aanwezig zijn inclusief de maatregelen die u hieromtrent neemt. Wij inventariseren uw (p)ZZS en voeren deze toets voor u uit.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Due diligence
ABM-toets
Emissie – immissietoets
Haalbaarheidsonderzoek
Bref / BBT-toets
PGS-toets
NRB-toets
Maatwerkonderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Quickscan
Quantitative Risk Assessment
Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Maatwerkonderzoek

Soms heeft u een maatwerkonderzoek nodig, oftewel een niet standaard onderzoek. Indien dit onderzoek valt binnen milieu, veiligheid of ruimtelijke ordening kunnen wij dat onderzoek zeer waarschijnlijk voor u uitvoeren. 

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Due diligence
ABM-toets
Emissie – immissietoets
Haalbaarheidsonderzoek
Bref / BBT-toets
PGS-toets
NRB-toets
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Quickscan
Quantitative Risk Assessment
Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Luchtkwaliteitsonderzoek

Een luchtkwaliteitsonderzoek is een onderzoek dat inzicht geeft in de kwaliteit van de lucht op een bepaalde locatie. Dit kan bijvoorbeeld relevant zijn bij de aanvraag van een vergunning waarbij getoetst moet worden aan de Wet luchtkwaliteit. Bij Kuiper & Burger kunnen we een Niet In Betekenende toets (NIBM-toets) zelf uitvoeren of beschikken we over partners die een uitgebreider onderzoek voor u kunnen uitvoeren.

Wanneer is een luchtkwaliteitsonderzoek nodig?

Een luchtkwaliteitsonderzoek is nodig wanneer u bijvoorbeeld een vergunning voor een bouwproject aanvraagt, waarbij er sprake is van uitstoot van stoffen die de luchtkwaliteit kunnen beïnvloeden. Het is dan van belang dat er wordt onderzocht wat het effect van deze uitstoot op de omgeving is en of dit binnen de normen van de Wet luchtkwaliteit valt. Ook bij het opstellen van een bestemmingsplan kan het nodig zijn om de luchtkwaliteit te onderzoeken. Zeker als er sprake is van gevoelige bestemmingen zoals scholen, kinderdagverblijven of verzorgingstehuizen in de nabije omgeving.

Wat gebeurt er tijdens een luchtkwaliteitsonderzoek?

Tijdens een luchtkwaliteitsonderzoek worden onder andere de concentraties van verschillende stoffen in de lucht gemeten, zoals fijnstof en stikstofdioxide. Dit wordt gedaan door middel van metingen op locatie en berekeningen met behulp van geavanceerde software. Op basis van deze metingen en berekeningen wordt een rapport opgesteld met onze bevindingen en aanbevelingen.

Wat als het luchtkwaliteitsonderzoek niet positief uitvalt?

Als het luchtkwaliteitsonderzoek niet positief uitvalt, kan dat betekenen dat er maatregelen genomen moeten worden om de luchtkwaliteit te verbeteren voordat de vergunning verleend kan worden. Bij Kuiper & Burger denken we graag met u mee over mogelijke oplossingen en kunnen we u adviseren over de te nemen stappen.

Onze specialisten staan voor u klaar

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Onze ervaren adviseurs en partners zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van luchtkwaliteitsonderzoeken en hebben ruime ervaring in verschillende sectoren en markten.
Bij Kuiper & Burger kunnen we een Niet In Betekenende toets (NIBM-toets) zelf uitvoeren. Wij beschikken over een netwerk dat kan helpen met uitgebreide luchtkwaliteitsonderzoeken. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Due diligence
ABM-toets
Emissie – immissietoets
Haalbaarheidsonderzoek
Bref / BBT-toets
PGS-toets
NRB-toets
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Quickscan
Quantitative Risk Assessment
Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Ecologisch onderzoek soortenbescherming

Bescherming van bedreigde dieren en planten (soorten) is tevens onderdeel van de Wet natuurbescherming. Wanneer u een braakliggend terrein gaat ontwikkelen dient er eerst een zgn. quickscan flora en fauna uitgevoerd te worden om te beoordelen of er (mogelijk) beschermde soorten aanwezig zijn. Via ons netwerk zorgen wij er voor dat deze quickscan wordt uitgevoerd. Indien blijkt dat er beschermde soorten aanwezig zijn, ondersteunen wij u met eventueel nader onderzoek of een ontheffing.

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Due diligence
ABM-toets
Emissie – immissietoets
Haalbaarheidsonderzoek
Bref / BBT-toets
PGS-toets
NRB-toets
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Quickscan
Quantitative Risk Assessment
Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Vervoersplan

Om geen onnodige vervoersbewegingen te maken moeten bedrijven een vervoersplan hebben, waarin enerzijds modaliteitskeuzes worden gemaakt en anderzijds maatregelen worden getroffen binnen de betreffende modaliteiten. Wij stellen dit vervoersplan voor u op.

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Due diligence
ABM-toets
Emissie – immissietoets
Haalbaarheidsonderzoek
Bref / BBT-toets
PGS-toets
NRB-toets
Onderzoek energiebesparing
Quickscan
Quantitative Risk Assessment
Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Onderzoek naar energiebesparing

Alle bedrijven moeten van de overheid energie besparen en maatregelen nemen die een terugverdientijd hebben van maximaal 5 jaar. Voor bedrijven met een kleine impact op het milieu (type A en B bedrijven, oftewel bedrijven die niet vergunning plichtig zijn) staan deze maatregelen al opgenomen in wet- en regelgeving. Vergunning plichtige bedrijven moeten zelf inventariseren welke maatregelen voor hun nuttig zijn. Wij stellen dit EBP voor u op.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Due diligence
ABM-toets
Emissie – immissietoets
Haalbaarheidsonderzoek
Bref / BBT-toets
PGS-toets
NRB-toets
Quickscan
Quantitative Risk Assessment
Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Verscherpt toezicht

Mocht u onder verscherpt toezicht zijn gesteld, breekt er een zeer lastige periode aan om hier weer vanaf te komen. Dit vereist een speciale aanpak direct vanaf het begin. Anders wordt de lastige periode zomaar ook een heel vervelende periode. Met bijbehorende kosten.

De overheid stelt u onder verscherpt toezicht aangezien zij van mening zijn dat u niet “in control” bent en de veiligheidsrisico’s te groot zijn. Beiden moeten dus aangepakt worden. Wij helpen u de juiste prioriteiten te stellen. Tevens helpen wij u in de communicatie en houding naar het bevoegd gezag.

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere veiligheidsdiensten

Arboveiligheid
Veiligheidscultuur
Incidenten en near-misses
Audits en beoordeling
Risico inventarisatie
Preventiebeleid zware ongevallen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Arboveiligheid

Werknemers moeten veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren zowel op kantoor, in werkplaatsen en met machines en installaties. Wij helpen u hierin de weg te vinden en bepalen met u of maatregelen genomen moeten worden en zo ja welke. Het gaat dan om de generieke RI&E en de diepte RI&E’s.

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere veiligheidsdiensten

Veiligheidscultuur
Incidenten en near-misses
Audits en beoordeling
Risico inventarisatie
Preventiebeleid zware ongevallen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Veiligheidscultuur

De aanwezige veiligheidscultuur bepaalt in belangrijke mate de veiligheid in een organisatie. Aandacht hiervoor kan de veiligheid dus fors verbeteren. De veiligheidscultuur wordt bepaald door de directie en het management. Zij moeten dat niet alleen op papier zetten, maar dit ook in de praktijk uitdragen en het goede voorbeeld geven. Dat is lastiger dan het lijkt. Wij helpen u daar mee om dit vervolgens op de werkvloer ook tussen de oren te krijgen, waaronder met een korte training/uitlegsessies.

Kuiper & Burger is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere veiligheidsdiensten

Incidenten en near-misses
Audits en beoordeling
Risico inventarisatie
Preventiebeleid zware ongevallen
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Alco Energy Rotterdam
Enough

Berichtnavigatie