De Omgevingswet en uw bedrijf

Als de Omgevingswet op 1 juli 2023 in werking treedt, leidt dit tot gewijzigde regelgeving op het gebied van vooral milieu en ruimtelijke ordening. 26 bestaande wetten, waaronder de Wet milieubeheer, de Wabo, de Waterwet, de Wet natuurbescherming en ca. 60 AMvB’s (besluiten zoals het Activiteitenbesluit of het Bouwbesluit) komen hierbij geheel of gedeeltelijk te vervallen.

Deze wetten en regelingen vormen vandaag het kader waaraan getoetst wordt bij vergunningverlening en regelt de procedures voor meldingen en vergunningen. Een aantal besluiten bevatten ook directwerkende voorschriften waar bedrijven zich aan moeten houden.

Veel inhoudelijke zaken zullen onder de Omgevingswet hetzelfde blijven en voor vergunningen komt overgangsrecht. Er is een risico dat verantwoordelijken binnen bedrijven er daarom vanuit gaan dat alles eigenlijk hetzelfde is gebleven met alleen een ander jasje en zich niet voorbereiden op de Omgevingswet. Zij kunnen dan echter volgend jaar (onaangenaam) verrast worden. Als het de bedoeling was om alles (beleids-)neutraal te houden, was deze hele operatie niet nodig geweest of was het allemaal niet zo complex en hadden we al jaren geleden de overstap naar de Omgevingswet kunnen doen. De stelselwijziging wordt daarnaast ook gebruikt voor inhoudelijke wijzigingen en actualisaties die met het oog op de Omgevingswet afgelopen jaren zijn uitgesteld.

Wat kan K&B voor u betekenen:

  • Wij kunnen u helpen met het actualiseren/vertalen van uw compliance register naar de nieuwe regelgeving. Hiervoor kunnen wij ook voor u inventariseren welke direct werkende regels voor uw bedrijf van toepassing zijn onder de Omgevingswet.
  • De meeste bedrijven krijgen te maken met overgangsrecht. Een deel van de oude regels blijven voorlopig van toepassing. Wij kunnen u helpen bij het uiteenzetten van wanneer u waar aan moet voldoen.
  • In de nieuwe situatie is het denkbaar dat een deel van uw huidige vergunningplichtige activiteiten onder directwerkende regels gaan vallen. Wij kunnen uw huidige vergunning beoordelen op wat nog vergunningplichtig blijft en wat rechtstreeks onder het ‘Besluit activiteiten leefomgeving’ (het ‘Bal’, de opvolger van onder andere het Activiteitenbesluit) of lokale regels gaat vallen. Ook hier is overgangsrecht van toepassing.
  • Het Activiteitenbesluit komt te vervallen. Voor een deel zullen milieubelastende activiteiten worden geregeld in het Besluit activiteiten leefomgeving. Maar niet elke milieubelastende activiteit uit het Activiteitenbesluit komt terug in het Bal. Een deel van de milieubelastende activiteiten uit het Activiteitenbesluit komen in het omgevingsplan van de gemeente te staan. Wij kunnen u helpen met het wegwijs worden in zowel de systematiek van het Bal als in het nieuwe omgevingsplan.

Uw specifieke wensen en behoeften zijn uniek. Samen kijken we wat het beste bij u past: een korte incompany training, samen met uw SHEQ-manager naar specifieke gevolgen voor uw bedrijf kijken, en/of ondersteuning op afroep waarbij uw medewerkers de vrijheid hebben om contact op te nemen voor beantwoording van concrete vragen.

Naast incompany trainingen geven wij ook diverse masterclasses op deelonderwerpen van de Omgevingswet. Hier kunt u zien welke masterclasses gepland staan.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere huisadviseur diensten

Handhaving
Bijhouden ontwikkelingen Wet- en regelgeving en compliancy
Management systemen
SHEQ/KAMV ondersteuning
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Maatwerkonderzoek

Soms heeft u een maatwerkonderzoek nodig, oftewel een niet standaard onderzoek. Indien dit onderzoek valt binnen milieu, veiligheid of ruimtelijke ordening kunnen wij dat onderzoek zeer waarschijnlijk voor u uitvoeren. 

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Brandveiligheid, UPD’s, Masterplan, Melding brandveilig gebruik
Quantitative Risk Assessment
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Emissie – immissietoets
ABM-toets
ZZS-toets
NRB-toets
PGS-toets
Bref / BBT-toets
Due diligence
Quickscan
Haalbaarheidsonderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Brandveiligheid

Voor automatische brandbeheersingssystemen, zoals sprinklers en schuim-blussystemen moeten uitgangspunten documenten (UPD) worden opgesteld, die tevens worden beoordeeld door certificerende instanties en bevoegd gezag. Ook overkoepelende brandveiligheidsplannen of masterplannen kunnen belangrijke documenten zijn voor uw bedrijf. Via ons netwerk verzorgen wij deze documenten voor u.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Quantitative Risk Assessment
Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Emissie – immissietoets
ABM-toets
ZZS-toets
NRB-toets
PGS-toets
Bref / BBT-toets
Due diligence
Quickscan
Haalbaarheidsonderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Quantitative Risk Assessment

Bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), zoals Brzo-bedrijven moeten verplicht een actuele QRA hebben. Dit geldt ook voor bedrijven die vanuit de Arbowet onder de ARIE-regeling vallen (Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie). Via ons netwerk verzorgen wij de QRA en stellen wij de verantwoording van het groepsrisico op.

Ook kan juist het omgekeerde nodig zijn, oftewel er zijn risico’s in de omgeving zoals Brzo-bedrijven, buisleidingen, spoorverbindingen of (snel)wegen en wilt u weten of uw plannen wel passen. Wij beoordelen voor u of de externe veiligheidsrisico’s passen.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Geluidsonderzoek
Geuronderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Emissie – immissietoets
ABM-toets
ZZS-toets
NRB-toets
PGS-toets
Bref / BBT-toets
Due diligence
Quickscan
Haalbaarheidsonderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Geluidsonderzoek

Wanneer uw activiteiten geluid maken – en dat is bijna altijd – is een geluidsonderzoek vaak noodzakelijk. Via ons netwerk voeren wij dat voor u uit.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Geuronderzoek
Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Emissie – immissietoets
ABM-toets
ZZS-toets
NRB-toets
PGS-toets
Bref / BBT-toets
Due diligence
Quickscan
Haalbaarheidsonderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Geuronderzoek

Wanneer u met stoffen werkt die (sterk) geurend zijn, is een geuronderzoek vaak noodzakelijk. Via ons netwerk voeren wij dat voor u uit.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Luchtkwaliteitsonderzoek
Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Emissie – immissietoets
ABM-toets
ZZS-toets
NRB-toets
PGS-toets
Bref / BBT-toets
Due diligence
Quickscan
Haalbaarheidsonderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Luchtkwaliteitsonderzoek

Voor een vergunning dient er normaliter getoetst te worden aan de Wet luchtkwaliteit. Soms kan dit eenvoudig via een Niet In Betekenende Mate toets (NIBM-toets), die wij zelf voor u uitvoeren. Soms is een uitgebreider onderzoek noodzakelijk dat wij via ons netwerk uitvoeren.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Ecologisch onderzoek soortenbescherming
Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Emissie – immissietoets
ABM-toets
ZZS-toets
NRB-toets
PGS-toets
Bref / BBT-toets
Due diligence
Quickscan
Haalbaarheidsonderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Ecologisch onderzoek soortenbescherming

Bescherming van bedreigde dieren en planten (soorten) is tevens onderdeel van de Wet natuurbescherming. Wanneer u een braakliggend terrein gaat ontwikkelen dient er eerst een zgn. quickscan flora en fauna uitgevoerd te worden om te beoordelen of er (mogelijk) beschermde soorten aanwezig zijn. Via ons netwerk zorgen wij er voor dat deze quickscan wordt uitgevoerd. Indien blijkt dat er beschermde soorten aanwezig zijn, ondersteunen wij u met eventueel nader onderzoek of een ontheffing.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Stikstofdepositie / AERIUS calculator berekening
Incidentenonderzoek
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Emissie – immissietoets
ABM-toets
ZZS-toets
NRB-toets
PGS-toets
Bref / BBT-toets
Due diligence
Quickscan
Haalbaarheidsonderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Stikstofdepositie

De Wet natuurbescherming eist dat aangewezen gebieden (de Natura 2000-gebieden) beschermd worden. Dit gaat niet alleen over stikstofdepositie, maar ook over verstoring door b.v. geluid, licht en waterverontreiniging. Maar de meeste bedrijven liggen op een redelijke afstand van deze gebieden, waardoor het in de praktijk vaak alleen over stikstofdepositie gaat.

Wij inventariseren uw stikstofbronnen en modelleren dat in het verplichte AERIUS calculator programma. Wij doen dat zowel voor de bouwfase als de gebruiksfase. Als blijkt dat uw plannen een te hoge stikstofdepositie geven, denken wij met u mee hoe dit op te lossen. Als gewenst stellen wij ook de benodigde aanvraag voor een vergunning op.

Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere onderzoeken

Incidentenonderzoek
Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Emissie – immissietoets
ABM-toets
ZZS-toets
NRB-toets
PGS-toets
Bref / BBT-toets
Due diligence
Quickscan
Haalbaarheidsonderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Incidentenonderzoek

Is er bij u een incident geweest en moet u daarnaar onderzoek doen? Of wilt u maximaal leren van incidenten en near misses? Wij kunnen dit incident voor u onafhankelijk onderzoeken, waarbij wij, afhankelijk van het incident of uw wensen, verschillende analysemethodieken kunnen inzetten voor incidentenonderzoek.

Incidenten en near-misses

Helaas kan ook bij uw bedrijf een incident of near-miss plaatsvinden. Het is belangrijk een incident grondig te analyseren met behulp van een incidentenonderzoek. Vaak wordt enkel de directe oorzaak geïdentificeerd. Door middel van een goed incidentenonderzoek achterhaalt u niet alleen de directe oorzaken, maar ook de achterliggende oorzaken zodat er effectieve maatregelen getroffen kunnen worden om incidenten in de toekomst te voorkomen.

Onze methodieken voor incidentenonderzoek

Wij voeren graag samen met u een incidentenonderzoek uit. Hiervoor beschikken wij over verschillende analyse methodieken zoals Tripod Bèta, Root Cause Analyse (RCA) en 5x why. Tripod Bèta staat internationaal bekend als één van de beste methodieken. De methode maakt de hele keten inzichtelijk zodat er grondige conclusies kunnen worden getrokken en er vervolgens effectieve maatregelen worden genomen. Wij hebben hierin onze eigen software waarvoor u een licentie kunt aanschaffen. Daarnaast geven wij ook trainingen waarin wij aan de hand van praktijkcasussen uitleggen hoe een incidentonderzoek uitgevoerd word.

Vragen over incidentenonderzoek

Heeft u een incident dat u wilt laten onderzoeken? Heeft u vragen over incidentenonderzoek? Neem dan contact met ons op

Andere onderzoeken

Vervoersplan
Onderzoek energiebesparing
Emissie – immissietoets
ABM-toets
ZZS-toets
NRB-toets
PGS-toets
Bref / BBT-toets
Due diligence
Quickscan
Haalbaarheidsonderzoek
Referenties

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

In de loop der jaren hebben vele opdrachtgevers hun weg gevonden naar Kuiper & Burger.

Lees de referenties

Enough
Johma

Berichtnavigatie